การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3

แนะนำสถานที่พักเพิ่มเติม


ประกาศ


ขอแจ้งเปลี่ยนขนาด โปสเตอร์สำเร็จรูปแบบขาตั้ง X-Stand เป็นขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร และสูง 160 เซนติเมตร
โดยผู้นำเสนอจะต้องจัดเตรียม ขาตั้ง X-Stand มาเอง

การเดินทางจากสนามบิน - โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน จ. น่าน
ผู้ร่วมงานประชุมฯ สามารถเดินทางโดย "เดือนสองแถวน่าน" อัตราค่าบริการรถสองแถว 20 บาทต่อคน หรือ แท็กซี่ 200 บาทต่อคัน (หรือเฉลี่ยคนละ 50 บาท ถ้าไปด้วยกัน 4 คน)
ติดต่อหมายเลข 081-027-4744 : FB เดือนสองแถว เที่ยวน่าน

 

การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3
“Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony”
วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จ.น่าน

โดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

หลักการและเหตุผล

          โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539  หรือชื่อย่อ “โครงการ BRT” โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก่อให้เกิดการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหลายสาขา มีการขยายเครือข่ายนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          โครงการ BRT ได้จัดการประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา เพื่อรวบรวม จัดแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังการดำเนินงานของโครงการ BRT สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2554 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ทำการสานต่อการดำเนินงานโครงการ BRT ซึ่งอยู่ภายใต้โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น  ตลอดจนการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ภายใต้ชื่อ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ”

          การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony” โดยความร่วมมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จ.น่าน เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

KEY Highlights

 • พบกับ“ผลงาน วิจัยสร้างสรรค์” ใหม่ๆ กว่า 70 ผลงาน และความก้าวหน้างานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพอีกกว่า 100 เรื่อง พร้อมร่วมเสนอผลงานรับรางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดีเด่น
 • การใช้ เทคโนโลยี ใหม่ๆ ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น อากาศยานไร้คนขับศึกษาประชากรสัตว์ป่า
 • ทัศนศึกษาความหลากหลาย ทาง ชีวภาพ จ.น่าน  และ ชื่นชม “ชมพูภูคา” พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ หนึ่งเดียวใน จ.น่าน
 • ความหลากหลายทาง ชีวภาพในท้องถิ่นโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชมงคล วิทยาลัยชุมชน และการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน จ.น่าน
 • กรอบการให้ทุน สนับสนุนการวิจัยทรัพยากรชีวภาพของ สวทช.

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

รูปแบบของการประชุม

 • การบรรยายพิเศษ และเสวนาผลงานวิจัย
 • การนำเสนอผลงานของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral) และภาคโปสเตอร์ (Poster)
 • การประกวดผลงานภาคบรรยายของนักศึกษา การประกวดโปสเตอร์
 • การแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • ผลงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง เกิดการต่อยอดงานวิจัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานวิจัย การทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ
 • ข้อเสนอแนะงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

การนำเสนอผลงานด้านวิชาการ

          ผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานด้านวิชาการ : สามารถร่วมส่งผลงานวิชาการ ในรูปแบบของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral) หรือภาคโปสเตอร์ (Poster) โดยผู้เสนอผลงานวิชาการต้องจัดทำรูปแบบเอกสารดังนี้

 1. รูปแบบบทคัดย่อ

  1. ต้องจัดทำบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. พิมพ์ด้วย Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 (รวมทั้ง 2 ภาษา) โดยมีขอบกระดาษด้านละ 2.5 เซนติเมตร  
  3. ใช้ตัวอักษรแบบและขนาดต่างๆ ดังนี้
            3.1 บทคัดย่อภาษาไทย
                  • ใช้อักษรแบบ Browallia New
                 • ชื่อเรื่อง ขนาด 16pti ทำตัวเข้ม วางในตำแหน่งกึ่งกลาง
                 • ชื่อผู้แต่ง ขนาด 13pti วางในตำแหน่งชิดขวา
                 • เนื้อเรื่อง ขนาด 14pti โดย จัด paragraph ให้เป็น Thai distributed
            3.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
                 • ใช้อักษรแบบ Times New Roman
                 • ชื่อเรื่อง ขนาด 13pti ทำตัวเข้ม วางในตำแหน่งกึ่งกลาง
                 • ชื่อผู้แต่ง ขนาด 10pti วางในตำแหน่งชิดขวา
                 • เนื้อเรื่อง ขนาด 11pti โดยจัด paragraph ให้เป็น Justified
  ทั้งนี้ในเนื้อหาของบทคัดย่อควรมีรายละเอียดดังนี้ 1) บทนำ 2) อุปกรณ์ 3) วิธีการทดลอง และ 4) ผลการทดลอง

 2. รูปแบบโปสเตอร์ (Poster)
 1. ต้องจัดพิมพ์โปสเตอร์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร
 2. และประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย สถานที่ทำงาน บทคัดย่อ คำนำ วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ วิธีการ ผลการทดลอง วิจารณ์ผล สรุปผลและเอกสารอ้างอิง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิชาการ

          คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีผลกระทบสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือมีแนวทางการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการ

 1. Restoration of terrestrial ecosystems and landscape ecology
 2. General knowledge of biodiversity
 3. Checklist of Thai biodiversity
 4. Wildlife and protected area management
 5. Community-based natural resources management
 6. Conservation and restoration of marine & coastal habitats
 7. Mycorrhiza diversity & cultivation

การส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Proceedings)

          บทคัดย่อที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในภาคบรรยาย (oral) หากประสงค์จัดทำรายงานวิชาการฉบับเต็ม (proceedings) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมเนื้อหา รูปภาพ และบรรณานุกรมแล้ว) โดยดูรูปแบบการเขียนตามเว็บไซต์ www.NSTDAacademy.com/biod  และส่งมาภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือรายงานการประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 3" ต่อไป

ประเภทรางวัลผลงานงานวิชาการ 3 ประเภท

ประเภทที่ 1: รางวัลภาคบรรยาย (Oral) และโปสเตอร์ (Poster) ดีเด่น

ประเภท จำนวนรางวัล มูลค่ารางวัล ประกาศนียบัตร
1. รางวัลภาคบรรยายดีเด่น (Oral) 7 รางวัล 2,000 ได้รับ
2. รางวัลภาคโปสเตอร์ดีเด่น (Poster) 5 รางวัล 2,000 ได้รับ


ประเภทที่ 2 : รางวัลผลงานวิชาการสร้างสรรค์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเภท จำนวนรางวัล มูลค่ารางวัล โล่
รางวัล ผลงานวิชาการสร้างสรรค์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 1 รางวัล 10,000 ได้รับ

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือมีแนวทางการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และนำเสนอผลงานด้วย Presentation


ประเภทที่ 3 : รางวัล Science Communication

ประเภท จำนวนรางวัล มูลค่ารางวัล ประกาศนียบัตร
รางวัล Science Communication 1 รางวัล 5,000 ได้รับ

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการที่มีการนำเสนอด้วย Infographic

 

ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อออนไลน์ช่องทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


การสนับสนุน“ทุน”สำหรับนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ

คณะผู้จัด มอบทุนสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม 20 ทุนๆ ละ 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. นักศึกษาต้องเสนอ“บทคัดย่อ”และได้รับการคัดเลือกจากกรรมการฯ
 2. นักศึกษาจะต้องส่ง“บัตรนักศึกษา”ที่เป็นปัจจุบันมายังผู้จัดหลังได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ
 3. ทุนนักศึกษานี้จะได้รับมอบในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 หลังการประชุมเสร็จสิ้น โดย นักศึกษาจะต้องอยู่ร่วมการประชุมเต็มเวลา
 4. นักศึกษาที่ต้องการสมัครขอรับทุนกรอกข้อมูลผ่านระบบลงทะเบียน www.NSTDAacademy.com/biod

กำหนดการเสนอผลงานวิชาการ

กำหนดการ ระยะเวลา
ส่งผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2559
ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 30 เมษายน 2559
ส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (proceedings) วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ลงทะเบียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มิถุนายน 2559
วันที่จัดงานประชุมวิชาการ วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559


เอกสารและของที่ระลึกที่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับ ดังนี้

 1. หนังสือบทคัดย่อ
 2. หนังสือรวมบทความทางวิชาการจากการประชุม (Proceedings)
 3. ของที่ระลึกจากการประชุม
 4. กระเป๋าผ้าลายดอกชมพูภูคา
 5. เสื้อ

การลงทะเบียน

          ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกและลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนภายใน
          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มิถุนายน 2559  เว็บไซด์ www.NSTDAacademy.com/biod

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

          โปรโมชั่น 70 ท่านแรกที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2559  จะได้รับการติดต่อทางอีเมล์จากคณะผู้จัดประชุมวิชาการ และจะได้รับหนังสือจากโครงการ BRT จำนวน 1 เล่ม ทั้งนี้ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหนังสือที่จะมอบให้ในกรณีที่หนังสือหมดลง มีดังนี้

 • The Asian Hornbills : Ecology & conservation
 • The M0lluscs of the Southern Gulf of Thailand
 • A Field Guide of Reptiles of Thailand
 • ยางพาราในลุ่มแม่น้ำโขง

ค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก)

 1. บุคคลทั่วไป  ท่านละ  2,500 บาท
 2. นักศึกษา      ท่านละ  1,000 บาท

สถานที่ประชุมวิชาการ

          โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน
          เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

หมายเหตุ

 1. กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
 2. สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 5. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่ากำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากร หรือสลับกำหนดการ หรือสถานที่ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม
 7. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษี 200%
 8. ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน

         Website: www.NSTDAacademy.com/biod
         Call Center: 0 2644 8150
         ติดต่อคุณอริสรา ศรีอุบล 81889,
         ติดต่อคุณนพดร ปัญญาจงถาวร 81896
         FAX: 0 2644 8110
         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศ
รายชื่อผู้ส่งรายงานวิชาการ
ฉบับเต็ม (Proceedings)

 
รายชื่อผู้ส่งรายงานวิชาการ
ฉบับเต็ม (Proceedings)
 
 กำหนดการประชุม
 

กำหนดการ
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกบทคัดย่อ

 
ผลการคัดเลือกบทคัดย่อ
 
ประกาศ
"ทุน" สำหรับนักศึกษา
 
ทุนสำหรับนักศึกษา
 
ประกาศ
รางวัลผลงานวิชาการ
 
รางวัลผลงานวิชาการสร้างสรรค์
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 
Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
ประกาศขยายเวลาส่งผลงานวิชาการ
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
คณะกรรมการจัดการประชุม
 
คู่มือการสมัครสมาชิก
 
คู่มือการลงทะเบียน
 
ประเภทรางวัล
ภาคบรรยาย และโปสเตอร์
 
ประเภทรางวัลสร้างสรรค์
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 
ประเภทรางวัล
Science Communication
 
หลักเกณฑ์การขอรับทุน
สำหรับนักศึกษา
 
ตัวอย่างการเขียนผลงานวิชาการฉบับเต็ม (proceedings)
ภาษาไทย
 
ตัวอย่างการเขียนผลงานวิชาการฉบับเต็ม (proceedings)
ภาษาอังกฤษ
 
แบบฟอร์มสำรองที่พัก
โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน
 
แบบฟอร์มสำรองที่พัก
ศศิดารา รีสอร์ท