หลักสูตรเทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

 

หลักสูตรเทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

 

Key Highlights

 1. เข้าใจเทคโนโลยีเอนไซม์ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
 2. สร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีเอนไซม์
 3. ประโยชน์ของเทคโนโลยีเอนไซม์ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
 4. การต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์
 5. แหล่งเก็บจุลินทรีย์ที่ค้นพบในประเทศไทย
 6. เสวนาพิเศษ เรื่อง "การต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์และเอนไซม์ในประเทศไทย"
 7. ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเอนไซม์ ณ บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัด

หลักการและเหตุผล

          เอนไซม์มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมระดับพื้นฐานจนถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)

         “เอนไซม์” เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ ที่มีบทบาทในการทำให้เกิดกระบวนการทางเคมีมากมายที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเอนไซม์จากสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร อาหาร การแพทย์ และพลังงาน กว่า 150 กระบวนการ เพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี ลดพลังงาน และต้นทุนการผลิตโดยรวมในกระบวนการลง ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เอนไซม์ในส่วนหนึ่งส่วนใดของกระบวนการผลิตที่วางจำหน่ายในท้องตลาดกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ อาทิ นม ชีส น้ำผลไม้ กระดาษ และเสื้อผ้า เป็นต้น

          ปัจจุบัน ตลาดเอนไซม์โลกมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 7.8 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของตลาดเอนไซม์โลกอย่างรวดเร็วสวนกับทิศทางของสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยจากหลายประเทศทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยมีการนำเข้าเอนไซม์จากต่างประเทศถึงปีละประมาณ 2 พันล้านบาท และมีอัตราการเจริญเติบโตของการใช้เอนไซม์ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมในประเทศเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทุกปี แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้เอนไซม์ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ซึ่งเป็นผลจากการผลักดันนโยบาย “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ”เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการใช้สารเคมี ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอนไซม์
 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเอนไซม์
 3. เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักเทคโนโลยีเอนไซม์มากยิ่งขึ้น
 4. เพื่อเกิดเครือข่ายและสังคมในกลุ่มเทคโนโลยีเอนไซม์
 5. เพื่อให้ทราบแหล่งกำเนิดจุลินทรีย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถนำเทคโนโลยีเอนไซม์ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้
 2. สามารถสร้างโอกาส หรือต่อธุรกิจจากเทคโนโลยีเอนไซม์
 3. รู้จักและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีเอนไซม์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน / ภาคอุตสาหกรรม
 • กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมที่ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต / อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม อาหารสัตว์ / อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม / อุตสาหกรรมน้ำตาล / อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง / อุตสาหกรรมการเกษตร / อุตสาหกรรมการแพทย์ / ธุรกิจแอลกอฮอล์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจการนำเทคโนโลยีเอนไซม์ไปใช้ต่อยอดธุรกิจ
 • นักวิจัย / สถาบันการศึกษา / ผู้สนใจทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร

 1. ภาคบรรยาย
 2. เสวนาพิเศษ เรื่อง "การต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี จุลินทรีย์และเอนไซม์ในประเทศไทย"
 3. ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเอนไซม์ ณ บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัด

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและพัฒนากำลังคน
และรักษาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา
ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
รศ.ดร.ประกิต สุขใย ผศ.ดร.ประกิต สุขใย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

วิทยากรเสวนา

น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (GIB)
คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล
คุณกฤษณ โชคพิพัฒนผล คุณกฤษณ โชคพิพัฒนผล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด
ดร.ณษพัฒน์ บุญวิทยา ดร.ณษพัฒน์ บุญวิทยา
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ผู้ดำเนินรายการ และแชร์ความสำเร็จงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสู่แนวทางธุรกิจ

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          พิเศษ! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับส่วนลด 10% เหลือเพียงท่านละ 13,500 บาท

สถานที่จัดอบรม

          ห้องคริสตัล 3 - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (อริสรา)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ