กำหนดการ


งานสัมมนา
“การนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล :
Artificial Intelligence (AI) - Next move for the smarter business in the Digital Age.”
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-17.30 น.  
ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) ชั้น 3
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

 

เวลา กำหนดการ
08.00 - 08.50 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
08.50 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
โดย    ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์
          ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการ สวทช.
09.00 - 10.00 น. How AI can improve productivity and efficiency for business in Digital Age.
แนะนำการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานให้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล
โดย    ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
          AI Association of Thailand (AIAT)
          ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร (ICT)
          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.00 - 11.00 น.

Business use cases for Google AI
การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Google มาใช้ในธุรกิจ
โดย    ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง
          ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Data analytics
          Ascend Corp

11.00 - 12.00 น. Business use cases for Microsoft Face API, Emotion API & Speaker Recognition API
การนำเทคโนโลยีของ Microsoft อาทิ การประมวลภาพหน้าคน การประมวลอารมณ์จากภาพ และการจับคู่ภาพและเสียงของผู้พูด มาใช้ในธุรกิจ
โดย    คุณกฤษฏิ์ คำตื้อ
          Technical Evangelist
          Microsoft (Thailand) Limited
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. Business use cases for Amazon Rekognition, Polly & Lexby
การนำเทคโนโลยีของ AWS อาทิ การประมวลภาพ การจำลองเสียงพูด และการประมวลภาษามนุษย์มาใช้ในธุรกิจ
โดย    Mr. Surawut Phornthabthong
          Solutions Architect, Thailand
          Amazon Web Services
14.00 - 15.00 น. Business use cases for IBM Watson & Cognitive Computing,
การนำเทคโนโลยีแบบประมวลความคิดของ IBM Watson มาใช้ในธุรกิจ
โดย    คุณศุภกิจ แก้ววิไล
          Ecosystem Development
          บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.15 น. Business use cases for DataRobot: Machine Learning (ML) automation platform & Alteryx: Data Preparation
การนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ machine เรียนรู้ได้โดยการ train จากข้อมูลจริงด้วยบริการจาก DataRobot และการเตรียมข้อมูลให้มีความพร้อมใช้งานและเหมาะสมด้วย Alteryx มาใช้ในธุรกิจ
โดย    คุณสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ
          Managing Director
          STelligence Co., Ltd.
16.15 - 17.15 น. Business use cases for NVIDIA Deep Learning and AI Computing
การนำเทคโนโลยี GPU ของ NVIDIA มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลงาน Deep Learning และ AI ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดย    Dr. Ettikan K. Karuppiah
          Director of Developers Ecosystem
          NVIDIA Singapore
17.15 - 17.30 น. Lucky Draw ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกจากงานสัมมนา


หมายเหตุ:
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม