กำหนดการ


หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2018
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่
Service Innovation: The Future of Value creation”
ระหว่างวันที่ 14-16, 19-20 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

 กําหนดการอบรม (ระยะเวลา 5 วัน)

เวลา หัวข้อ วิทยากร
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 (วันแรก)
09.00 - 12.00 น. การปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัล (Digital Business Transformation) ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

13.00 - 16.00 น.

วิทยาการบริการกับธุรกิจรูปแบบใหม่ (Service Science and New Business Logic)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 (วันที่สอง)
09.00 - 12.00 น. แนวคิดการสร้างคุณค่าและธุรกิจที่เน้นบริการ
(Concept of Value Creation and Servitization)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
13.00 - 16.00 น. นวัตกรรมบริการ : กลยุทธ์เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (วันที่สาม)
09.00 - 12.00 น. Service Business Model Canvas: เพื่อการออกแบบธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรมบริการ ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์
13.00 - 16.00 น. Service Blueprint เพื่อการออกแบบระบบบริการ
Workshop: การออกแบบนวัตกรรมบริการสำหรับธุรกิจค้าปลีก
การสรุปประเด็นสำคัญร่วมกัน
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 (วันที่สี่)
09.00 - 12.00 น. หลักการออกแบบกระบวนการ (Business Process Model for Manager I) ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
และผู้ช่วยวิทยากร
13.00 - 16.00 น. Introducing Bizagi: BPMN Workshop for manager I with Bizagi
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 (วันที่ห้า)
09.00 - 12.00 น. BPMN Workshop for manager II ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
และผู้ช่วยวิทยากร
13.00 - 16.00 น. Workshop on Business Process for retail business. Wrap up.


 **หมายเหตุ สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม และวิทยากรตามความเหมาะสม