กำหนดการ

หลักสูตร Service Innovation Masterclass 2015
“นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่
Service Innovation: The Future of Value creation”
ระหว่างวันที่ 19-20, 25-27 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น.

 กําหนดการอบรม (ระยะเวลา 5 วัน)

เวลา หัวข้อ วิทยากร
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 (วันแรก)
09.00 – 12.00 น. หลักการพื้นฐานของวิทยาการบริการ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

13.00 – 16.00 น.

นวัตกรรมบริการ

ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์

วันพฤหัสฯ ที่ 20 สิงหาคม 2558 (วันที่สอง)
09.00 – 12.00 น. Ten Types of Innovation และ BiZ canvas เพื่อเชื่อมโยง Service Blueprinting ในการออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual design) ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์
13.00 – 16.00 น. Workshop การออกแบบเชิงแนวคิดของระบบบริการของธุรกิจค้าปลีก
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 (วันที่สาม)
09.00 – 12.00 น. หลักการออกแบบกระบวนการ (Business Process Model for Manager I) ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
และผู้ช่วยวิทยากร
13.00 – 16.00 น. Introducing Bizagi: Workshop BPMN for manager I with Bizagi
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 (วันที่สี่)
09.00 – 12.00 น. หลักการออกแบบกระบวนการ (Business Process Model for Manager II) ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
และผู้ช่วยวิทยากร
13.00 – 16.00 น. 1. Workshop BPMN for manager II
2. Assign a case study on Business Process for Retail
3. Work on Blueprint Design for Retail
วันพฤหัสฯ ที่ 27 สิงหาคม 2558 (วันที่ห้า)
09.00 – 12.00 น. Workshop on Business Process for Retail ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
และผู้ช่วยวิทยากร
13.00 – 16.00 น. 1. Workshop on Business Process for Retail
2. Presentation & Wrap up (Close)


 **หมายเหตุ สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม และวิทยากรตามความเหมาะสม