Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV

 

หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน”

(Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV)


 

Key Highlights:

 • เข้าใจเทคโนโลยีหลักทั้งหมด และแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า
 • ได้สัมผัสและเรียนรู้เทคโนโลยีกับยานยนต์ไฟฟ้าของจริง
 • แลกเปลี่ยนประสบการณกับผู้เชี่ยวชาญในวงการยานยนต์ไฟฟ้า
 • สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่

หลักการและเหตุผล

          อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะมุ่งสู่กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน ยานยนต์สมัยใหม่จึงเน้นการผลิตยานยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของโลก และมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญ ดังนั้นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนจึงจำเป็นต้องเร่งเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และปรับการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการในอนาคต และเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันของไทยและคงความเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนไว้

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย สถาบันวิทยาการ สวทช. จึงร่วมกับฝ่ายกิจการพิเศษ(ยานยนต์ไฟฟ้า) และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาหลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน (Mastering EV  Technologies in 2 Days) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในภูมิภาค

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 • ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักของยานยนต์ไฟฟ้า และแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับตัวและปรับการผลิตแบบเดิมไปสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่
 • ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในแต่ละเทคโนโลยีหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟแวร์
 • ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น กฟผ. กฟน. กฟภ. หรือผู้ประกอบการผลิตโซลาร์เซลล์ หรืออื่นๆ
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวข้อง เช่น อู่ซ่อมและดัดแปลงรถ
 • คณาจารย์และบุคคลที่สนใจ

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ของยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆ ในอนาคต ประกอบด้วยการบรรยาย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Best Practices) กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวม 13 ชั่วโมง/2 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 13 2 วันทำการ


เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
 2. มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (Motor and Drive)
 3. แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 4. ระบบประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (Charging System)
 5. โครงสร้างน้ำหนักเบาและการประกอบ (Light Weight Technology & Integration Design)
 6. การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า (Styling and Design)
 7. มาตรฐานและการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า (Standard & Testing)
 8. เทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ (Autonomous Technology)
 9. ชมการสาธิตเทคโนโลยีกับยานยนต์ไฟฟ้าของจริง

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2560

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 7,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          EARLY BIRD: ชำระเงินภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 7,110 บาท
          (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


  หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

เกณฑ์การประเมินผล

         ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ) และ 81892 (คุณศศิธร)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ