Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV

 

หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

(Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV)

 

Key Highlights:

 • เข้าใจแนวโน้มเทคโนโลยีน้ำหนักเบาสำหรับยานพาหนะสมัยใหม่
 • เรียนรู้การบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่
 • พบกับกรณีศึกษาจริงจากผู้ประกอบการชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมยานพาหนะสมัยใหม่
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ประกอบการตัวจริงด้านการออกแบบและผลิตยานพาหนะน้ำหนักเบา
 • ได้สัมผัสชิ้นงานที่ทำจากวัสดุน้ำหนักเบาของจริง

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนายานพาหนะสมัยใหม่ (Next Generation Vehicles) กำลังมุ่งไปสู่ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเบา มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยานพาหนะที่มีน้ำหนักเบาจะทำให้สมรรถนะในการขับเคลื่อนของยานพาหนะดีขึ้น ใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนน้อยลง ทำให้ช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง และลดปริมาณการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

          ในการลดน้ำหนักของยานพาหนะ ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงมีคุณสมบัติและสมรรถนะไม่ด้อยไปกว่าเดิม เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มีการใช้เหล็กกล้าทนแรงดึงสูงพิเศษ (Ultra-High Strength Steels/UHSS) แทนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steels) ทำให้สามารถใช้แผ่นเหล็กที่มีความหนาลดลง น้ำหนักเบาขึ้น แต่ยังคงรักษาสมบัติทางกลให้เทียบเท่าของเดิมได้ หรือการเปลี่ยนมาใช้โลหะผสมน้ำหนักเบาชนิดอื่น เช่น อะลูมิเนียม หรือ แมกนีเซียม ซึ่งมีค่าสัดส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน หรือการใช้วัสดุน้ำหนักเบาหลากหลายชนิดร่วมกัน (Multi-materials) เช่น คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิต อะลูมิเนียมอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย พลาสติกคอมโพสิท เป็นต้น ในอุตสาหกรรมการบิน มีการนำวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้เพื่อผลิตส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องบิน ทำให้เครื่องบินสมัยใหม่มีน้ำหนักเบาลง แต่กลับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม หรือแม้แต่การผลิตเรือโดยสารไฟฟ้าที่ทำจากอะลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบา แต่รับแรงกระแทกได้สูง ไม่จมน้ำ ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

          นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะสมัยใหม่ให้มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่น เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยี AI ออกแบบชิ้นส่วนสามมิติ เทคโนโลยีการคำนวณ เทคโนโลยี 3D Printing เทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานพาหนะน้ำหนักเบา เทคโนโลยีการเชื่อมประสานและการประกอบ ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน

          สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ของประเทศไทย จึงได้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรและกำลังคนด้านยานพาหนะและชิ้นส่วนของไทยให้มีองค์ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบา (Lightweight Technology) และการบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมยานพาหนะสมัยใหม่และชิ้นส่วนได้สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงทัดเทียมระดับสากล และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย จนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบา (Lightweight Technology) และวัสดุน้ำหนักเบาที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานพาหนะและชิ้นส่วน เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและวัสดุน้ำหนักเบาที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่
 2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีน้ำหนักเบา รวมทั้ง
  ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรงกับการวิจัยและผลิตยานพาหนะน้ำหนักเบา
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการผลิตแบบเดิมสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ผลิตยานพาหนะและชิ้นส่วนน้ำหนักเบา
 2. ผู้ประกอบการ/SMEs ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานพาหนะน้ำหนักเบา ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมต่อเรือไฟฟ้า อุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น
 3. นักวิจัยด้านการพัฒนาวัสดุน้ำหนักเบาสำหรับยานพาหนะสมัยใหม่
 4. คณาจารย์ หรือที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีน้ำหนักเบาสำหรับยานพาหนะสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและวัสดุน้ำหนักเบาที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา (Case Study)  และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ประกอบการชั้นนำด้านยานพาหนะสมัยใหม่ รวมจำนวน 13 ชั่วโมง/2 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย และกรณีศึกษา 13 2 วันทำการ


      เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. ภาพรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการออกแบบสำหรับยานพาหนะสมัยใหม่
 2. แนวโน้มของชิ้นส่วนและโมดูลสำหรับยานพาหนะยุคใหม่
 3. วัสดุน้ำหนักเบาและเทคโนโลยีการผลิตสำหรับยานพาหนะสมัยใหม่
 4. กรณีศึกษา (1) "เทคโนโลยีการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมอะลูมิเนียม"
 5. กรณีศึกษา (2) : อะลูมิเนียมอัลลอยด์และการแปรรูปสำหรับยานพาหนะสมัยใหม่

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีน้ำหนักเบา และการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 13,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียงท่านละ 12,150 บาท

 

          หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
          เลขที่ 927 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81894 (คุณนพมล), 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ