กำหนดการ


กำหนดการ
หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่
(Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV)
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม

 

เวลา หัวข้อ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.05 - 10.15 น. Lightweight Technology Development & Trends

บรรยายโดย ดร. ชินะ เพ็ญชาติ
                  หัวหน้าห้องปฏิบัติการยานยนต์ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม (DERU)
                  ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา (LWE) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
10.30 - 12.00 น. Overview & Introduction to Lightweight Technology for Next Generation Vehicles

บรรยายโดย คุณบูรพา ธีระโรจนารัตน์
                  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
                  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
13.00 - 16.30 น. Lightweight Materials & Technology

บรรยายโดย คุณบูรพา ธีระโรจนารัตน์
                  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
                  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
09.00 - 10.30 น. Lightweight Design Technology for Next Generation Vehicles

บรรยายโดย คุณนิทัศน์ ปานอ่อน
                  วิศวกรอาวุโส
                  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.
10.45 - 12.00 น. Technology & Design Integration for New Generation Automotive:
Cost Efficient and Lightweight Design for Future Urban Mobility

บรรยายโดย Dipl.-Ing. Thomas Beck
                  Business Unit Director Vehicle, FEV China
13.00 - 14.00 น. Case Study (1) : การออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาของรถโดยสารไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

บรรยายโดย คุณปฐวี คุณากรองค์
                  นักวิจัย โครงการการออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาสำหรับรถโดยสารไมโครบัสไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยวัสดุคอมโพสิท
14.15 - 16.30 น. Case Study (2) : เทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบ และผลิตโครงสร้างน้ำหนักเบาสำหรับยานพาหนะสมัยใหม่

บรรยายโดย คุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย
                  ประธาน กลุ่มบริษัทโชคนำชัย (CNC Group)
                  กลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด


หมายเหตุ:

  • กำหนดการและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้
  • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)