Chatbot Design for Business

 

Chatbot Design for Business : CDB3

 

“ถ้าจะสร้างแชตบอตเพื่อธุรกิจ คุณอาจเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
แต่หากต้องการสร้างแชตบอตเพื่อลูกค้าของธุรกิจ หลักสูตรนี้มีทุกคำตอบให้คุณ 

 

Key Highlights

 • เปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแชตบอตในภาคธุรกิจ
 • เข้าใจแนวทางและขั้นตอนกระบวนการสร้างแชตบอตเพื่อการใช้งานจริงในธุรกิจอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม
 • ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบแชตบอตที่ใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้ ตามปรัชญาการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกับมนุษย์ 

ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร

          ปัจจุบัน กระแสการใช้แชตบอตเพื่อธุรกิจกำลังเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง มีความคาดหวังอย่างยิ่งยวดว่าระบบแชตบอตจะพลิกโฉมธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตามแม้มีเครื่องมือและระบบต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างระบบแชตบอตอยู่มากมาย แต่การสร้างแชตบอตเพื่อการใช้งานจริงให้ประสบความสำเร็จ ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะแชตบอตไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แค่ถามมาตอบไป แต่ภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องสื่อสารกับมนุษย์ได้นั้น เต็มไปด้วยปรัชญาเบื้องลึกอีกมากมาย แชตบอตจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถใส่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแล้วจะสามารถทำงานอย่างดีเยี่ยมได้ทันที แต่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาจุดที่เหมาะสมที่สุด

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้และเข้าใจบริบทการใช้งานจริงของระบบแชตบอตในทุกแง่มุมทั้งกว้างและลึก
 • เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาแชตบอตให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
 • ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการคิดหาไอเดีย ช่องทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ ไปจนถึงสามารถสร้างแชตบอตให้ใช้งานจริงได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้จัดการ
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย  
 • ผู้ที่ต้องการความเข้าใจและสามารถออกแบบแชตบอตให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริง
 • บุคคลทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. Define การกำหนดขอบเขต บทบาทและ Positioning ของแชตบอตต่อธุรกิจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบและพัฒนาแชตบอตให้ประสบความสำเร็จได้
 2. Design ออกแบบระบบแชตบอตให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ตรงความต้องการจริงของผู้ใช้ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
 3. Develop การพัฒนาระบบแชตบอตต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วน เช่น ความเข้าใจทางธุรกิจ ความเข้าใจทางเทคโนโลยี หรือความเข้าใจความเป็นมนุษย์ เป็นต้น ทีมพัฒนาจึงต้องมีทักษะจำเป็นที่ส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการ ภายใต้สถานการณ์และบริบทความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

เนื้อหาวิชาประกอบด้วย

ภาคบรรยาย

 • Chatbot's Impact and Trends
 • Real Chatbot Applications in Thai Businesses
 • Conversational User Interfaces and Human-Computer Communication
 • Chatbot Development Team

ภาคปฏิบัติ

 • Define Business Model, Business Objectives, Chatbot Model Canvas and Customer Intentions
 • Design Customer Experience
 • Design Chatbot System
 • Conversation Design Strategy
 • Knowledge and Service Design and Development for Chatbot
 • Develop Chatbot with Chatbot platform
 • Presentation and Discussion

วิทยากรประจำหลักสูตร

          คุณชัชวาล สังคีตตระการ
          นักวิจัย หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

วิทยากรรับเชิญ

          ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
          CEO and Founder, iApp Technology Limited

ระยะเวลาของหลักสูตร

          อบรมระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.
          3 วัน (18 ชั่วโมง : บรรยาย 4 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 14 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • Package A : For Management  7,000 (อบรม 1 วัน)
 • Package B : For Developer  18,500 (อบรมรวม 3 วัน)

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน กรณีการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิด เป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
          เลขที่ 927 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

          การจัดวางที่นั่งอบรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
          (Social Distancing)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81894 (คุณนพมล), 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          คุณนพมล จันทรวิมล โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5324 2684
          คุณฉวีวรรณ โมระกุล โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1917 5511
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
ตารางการอบรม
Package A
 
ตารางการอบรม
Package B