Business Process Modeling and Service Design Thinking

หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ

Business Process Modeling and Service Design Thinking

 

“เรียน เข้าใจ สร้าง  Application ด้วย Business Process Management (BPM) Software”

 

          โลกของธุรกิจบริการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจต้องปรับตัวและพร้อมรับการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation) รวมทั้งรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) แนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) และการปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) จะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ ทรัพยากร เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการรับบริการและประสบการณ์ใหม่ โดยใช้ไอซีทีและนวัตกรรม มาช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

          การออกแบบบริการและปฏิรูปกระบวนงานขององค์กร ด้วยแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management (BPM) Software ที่เป็นไปตามหลักการของ Business Process Management Notation (BPMN) 2.0 จะช่วยทำให้การออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรคล่องตัวขึ้น ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง

Key Highlights

 • เรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าและความพึงพอใจให้ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการออกแบบบริการ (Service Design) ด้วยแนวคิดแบบนักออกแบบ (Design Thinking)
 • เข้าใจการทำงานและออกแบบกระบวนการร่วมกันด้วยเครื่องมือ BPM Software
 • สร้าง Process Map สร้าง Process Apps โดยไม่จำเป็นต้องมี Technical Knowledge  ได้ บน .Net Framework ด้วยโจทย์ Micro Project ที่มาจากงานจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ได้รับ Software ที่ถูกต้องนำกลับไปใช้ในกระบวนการออกแบบธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Business Analyst
 • Process Analyst
 • Process Designer
 • Computer System Analyst
 • BPM Developer
 • Innovator

สิ่งที่จะได้รับ

 • เข้าใจตรรกะของวิทยาการบริการ การออกแบบบริการ และสามารถนำหลักคิดของ Value Co-creation ไปสร้างนวัตกรรมบริการ/กระบวนการ (Service/Process Innovation) ได้
 • เข้าใจหลักการของ Service Blueprinting เพื่อใช้ออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual design) ของระบบบริการได้
 • ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบกระบวนการ (Business Process Model) สนับสนุนนวัตกรรมบริการได้
 • ใช้ BPM Software ในการทำ Process Modeling & Automation และสร้าง Process Application ได้ ด้วยโจทย์ Micro Project ที่มาจากงานจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ใช้หลักการ BPMN และเครื่องมือการออกแบบกระบวนการ ในการพัฒนา Process Innovation และใช้สื่อสารระหว่าง Business Professional กับ IT Professional ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิรูปธุรกิจ

หัวข้อการอบรม

 • Service Science and Service Design Thinking Framework
 • Concepts and Principles of Business Process Management (BPM)
 • Overview and Elements of Business Process Model and Notation (BPMN)
 • Process Modeling and Process Automation of Business Process Management Software: Bizagi
 • Micro Project

ระยะเวลาของหลักสูตร

          วันที่ 21 - 23 กันยายน 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 18,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


  หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 7 กันยายน 2558
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

เกณฑ์การประเมินผล

         ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
กำหนดการ