AI for Thai: Thai AI Service Platform

 

หลักสูตรฝึกอบรม

AI for Thai: Thai AI Service Platform สำหรับผู้บริหาร“แพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย พร้อมใช้ ง่ายต่อการใช้งาน
ครอบคลุมทั้ง ภาษา รูปภาพ และการสนทนา
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในบริบทของความเป็นไทย” 

 

Key Highlights:

 • เรียนรู้เทคโนโลยี AI และ "AI for Thai" พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
 • เรียนรู้กระบวนการใช้งานโดยตรง และถามตอบเชิงลึก จากนักวิจัยตัวจริงผู้ผลิตผลงาน
 • เข้าใจถึงการใช้งาน AI ใน Modules ต่างๆ ที่เหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรม
 • ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตาม Scope ของงานวิจัย เพื่อการต่อยอดธุรกิจได้ถูกทางและถูกโดเมน ด้วยแพลตฟอร์ม "AI for Thai"

หลักการและเหตุผล

          ในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา AI Applications และ Services เริ่มปรากฏและใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยโดยไม่รู้ตัว โดยอาศัย Modules ประยุกต์จากบริษัทต่างชาติมาขับเคลื่อน ทั้ง Microsoft Azure, Google AI, IBM Watson และ Amazon AWS ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทั้ง Infrastructure และ Platform as a Service (IaaS และ PaaS) โดยการประยุกต์ใช้งานเกิดขึ้นโดยการป้อนข้อมูลจำนวนมากให้ Modules ต่างๆ เรียนรู้แล้วเรียกใช้งาน ทำให้การใช้งานที่มีอยู่ยังไม่มีความเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับภาษาและคนไทยมากนัก

          จากข้อจำกัดดังกล่าว กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “AI สัญชาติไทย (AI for Thai)” ขึ้น เพื่อให้บริการ AI Modules ผ่าน Web API ที่สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกจากโปรแกรมต่างๆ โดยสามารถประมวลผลข้อมูลในบริบทของความเป็นไทยได้ดีกว่าแพลตฟอร์มสากลอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเกิดประโยชน์ในมิติที่ตอบโจทย์คนไทยมากที่สุด

          กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับนำเสนอและให้บริการผลงานวิจัยด้าน AI ในรูปแบบ API Service เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Language ประกอบด้วย Basic NLP (ประมวลผลภาษาธรรมชาติ) และ Machine Translation (แปลภาษา) 2) Vision ประกอบด้วย Thai OCR (สกัดอักษรภาษาไทยจากภาพ) Face Analytics (วิเคราะห์ใบหน้าจากภาพ) Person & Activity Analytics (วิเคราะห์ภาพบุคคลและท่าทาง) และ Object Detection (สกัดใบหน้า รูปร่างมนุษย์ และองค์ประกอบต่างๆ จากภาพ) และ 3) Conversation ประกอบด้วย Chatbot (แพลตฟอร์มสำหรับสร้างระบบโต้ตอบทางข้อความอัตโนมัติ) Speech-to-Text (รู้จำเสียงพูดภาษาไทย) และ Text-to-Speech (สร้างเสียงพูดภาษาไทย)

          ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานแพลตฟอร์มบริการ “AI for Thai” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) หรือ NSTDA Academy (เดิม) จึงได้ร่วมกับ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “AI for Thai: Thai AI Service Platform” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความเข้าใจถึงการใช้งาน AI Modules ต่างๆ บน AI for Thai Service Platform

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และรับรู้ความต้องการ AI Modules ที่สามารถทำงานได้ในบริบทของความเป็นไทย
 2. เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งาน AI Modules ที่อยู่ในรูปแบบระบบบริการเฉพาะ
 3. เพื่อให้เกิดการใช้งาน AI for Thai Service Platform อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสามารถของ AI Modules ต่างๆ ที่แฝงตัวอยู่ในระบบบริการสาธารณะในปัจจุบัน
 2. มีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้งาน AI Modules ต่างๆ บน AI for Thai Service Platform อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำ AI Modules ต่างๆ บน AI for Thai Service Platform ไปประยุกต์ใช้งานได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหาร
 2. ผู้ที่ต้องการเข้าใจและออกแบบพัฒนา AI ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริง
 3. อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา ที่สนใจเทคโนโลยี AI
 4. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการนำเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้

บทความที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ

เนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย

 • Introduction to AI Technology และ “AI for Thai” กรณีศึกษาที่น่าสนใจ
  แนวคิดและกระบวนการทำงานภายใต้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence)

 • AI for Thai Service Platform
  โครงสร้างและความสามารถของ AI Modules ต่างๆ บน AI for Thai Service Platform ที่ครอบคลุมรูปแบบการให้บริการ การเรียกใช้งาน และตัวอย่างเพื่อทดลองใช้งานในเบื้องต้น เช่น
  • โมดูล ตัดคำ (Word Segmentation)
  • โมดูล วิเคราะห์ความเห็นและอารมณ์ของข้อความ (Sentiment Analysis)
  • โมดูล รู้จำวัตถุและใบหน้าคน (Object Recognition)
  • โมดูล สร้างเสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ (Text to Speech)เป็นต้น

 • Basic Thai NLP
  ทฤษฏีเบื้องต้นเกี่ยวกับ Thai NLP และการใช้งาน Thai NLP Modules เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานและสามารถใช้งานโมดูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงทดลองใช้
  • โมดูล ตัดคำ (Word Segmentation)
  • โมดูล ระบุหน้าที่คำ (Part of Speech Tagging)
  • โมดูล ระบุคำนิพจน์ระบุนาม (Named Entity Recognition)
  • โมดูล สะกัดคำสำคัญ (Keyword Extraction)
  • โมดูล วิเคราะห์ความเห็นและอารมณ์ของข้อความ (Sentiment Analysis)
  • โมดูล จดจำตัวอักขระไทย (Thai Optical Character Recognition)
  • โมดูล แปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความ (Speech to Text) เป็นต้น

วิทยากรประจำหลักสูตร

          นักวิจัย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระยะเวลา 1 วัน อบรมวันที่ 15 กันยายน 2563

ค่าลงทะเบียน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

AI for Thai ราคาปกติ ส่วนลด 10%
Early Bird:
ภายใน 25 สิงหาคม 2563
สำหรับผู้บริหาร (Management) 8,500 7,650

 

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 4 กันยายน 2563
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
          เลขที่ 927 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81894 (คุณนพมล) และ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          คุณนพมล จันทรวิมล โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5324 2684
          คุณฉวีวรรณ โมระกุล โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1917 5511
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ
 
www.aiforthai.in.th
 
Video
 
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย
ตอน แพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย