Art of Data Science: ADS

หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2

(Art of Data Science: ADS)

 

          เนื่องจากการเกิดขึ้นของปริมาณข้อมูลมหาศาลในปัจจุบันที่นับวันจะมีมากขึ้น และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่ปริมาณการเพิ่มขึ้นของข้อมูลเท่านั้น ความหลากหลายของรูปแบบการเก็บข้อมูลก็เพิ่มขึ้นตลอดด้วย ข้อมูลที่เป็นข้อความในอดีต ก็มีการเพิ่มแฮชแท็กต่างๆ เพื่อให้สามารถค้นหาได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น ข้อมูลที่เป็นรูปหรือคลิปวิดีโอ ก็สามารถใช้เทคนิคอื่นๆ เพื่อแปลงเสียงหรือภาพ ให้เป็นข้อมูลที่มีความหมายมากขึ้นได้ แม้กระทั่งข้อมูลที่มีความยาวไม่มาก เช่น ข้อความสั้น รูปถ่ายที่อาจไม่มีความหมายในตัวเอง ก็สามารถนำมาใช้ร่วมกับโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) เพื่อทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความหมายมากขึ้นได้

          เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากขึ้น และมิติของข้อมูลมีหลายด้านขึ้น การทำงานกับข้อมูลเหล่านั้น จึงมีแง่มุมที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่การประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเป็นโครงสร้าง (Structured Data) เท่านั้น ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเป็นโครงสร้าง (Unstructured Data) ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ที่อาจน่าสนใจไม่แตกต่างจากข้อมูลที่ถูกจัดเป็นโครงสร้าง

          วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การตัดสินใจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ทั้งด้านการวางกลยุทธ์ขององค์กร การบริหารงานองค์กร การพยากรณ์และการเข้าใจถึงปัญหาและโอกาสจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ ซึ่งการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในข้อมูล การเห็นมุมมองในข้อมูลที่จะสามารถดึงมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหรือองค์กร และการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งเจ้าของข้อมูล ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร “ศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science: ADS) ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science เพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจมากที่สุด

Key Highlights

 • สร้างความเข้าใจในหลักการของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • นำเสนอตัวอย่างการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในองค์กรและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก
 • สร้างมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมายและสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • ฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามจากข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารในองค์กรที่สนใจนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลไปใช้กับองค์กรตนเอง
 • ผู้บริหารที่มีหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักพัฒนาที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูล

สิ่งที่จะได้รับ

 • มีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • เข้าใจในรูปแบบการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • สามารถสร้างโครงการที่น่าสนใจบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 • ภาพรวมของวิทยาศาตร์ข้อมูล (Overview of Data Science)
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Big Data ในองค์กร
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Data Science ในเชิงการวิเคราะห์พื้นที่
 • เครื่องมือที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก
 • ฝึกปฏิบัติการทำวิทยาศาสตร์ข้อมูล: ศึกษา ตั้งคำถาม และวิเคราะห์ข้อมูล

หมายเหตุ:

 1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

          คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาของหลักสูตร

          อบรมระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 22,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
          เลขที่ 927 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ