กลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท

หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท

Ten Types of Innovation: A Strategy for Business Transformation in Digital Economy

 

          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก เช่น การแข่งขันทางธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม แนวโน้มผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ตลอดจนความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ องค์กรต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ซึ่งวิธีการดำเนินธุรกิจในแบบเดิม ไม่อาจทำให้องค์กรเอาชนะอุปสรรคที่ต้องเผชิญได้อย่างยั่งยืน

          “นวัตกรรม” (Innovation) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสร้างความแตกต่างที่นำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด Ten Types of Innovation จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร อันส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

Ten Types of Innovation by Doblin      

Ref. https://www.doblin.com/dist/images/uploads/Doblin_TenTypesBrochure_Web.pdf        

Key Highlights

 • เจาะลึกนวัตกรรม 10 ประเภท ตามแนวคิด Ten Types of Innovation
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science)
 • เข้าใจการประยุกต์ใช้ Ten Types of Innovation Toolkit ในการออกแบบนวัตกรรมจากกรณีศึกษาจริง
 • ฝึกปฏิบัติเข้มข้นในการประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมที่จะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
 • ผู้ที่ต้องการศึกษานวัตกรรมบริการ และแสวงหาโอกาสใหม่เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจ
 • นักออกแบบ ผู้จัดการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ (Product Planning, Product Design) และนักวิเคราะห์
 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) / SMEs ที่กำลังมองหาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม

สิ่งที่จะได้รับ

 • เข้าใจนวัตกรรมและกระบวนการทางนวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือสร้างนวัตกรรม Ten Types of Innovation
 • สามารถใช้ Ten Types of Innovation Toolkit ออกแบบนวัตกรรมที่นำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจได้

หัวข้อการอบรม

 • นวัตกรรมภายใต้แนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science)
 • Ten Types of Innovation Toolkit
 • กรณีศึกษา Ten Types of Innovation by Builk.com
 • Workshop: วิเคราะห์กรณีศึกษาด้วย Ten Types of Innovation
 • การนำเสนอและอภิปรายผลงานร่วมกัน

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์
          ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมบริการ

          ร่วมด้วย
          คุณ ไผท ผดุงถิ่น
          ผู้ก่อตั้ง Builk.com

ระยะเวลาของหลักสูตร

          อบรมระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม 2 วัน)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 12,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


  หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

เกณฑ์การประเมินผล

         ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ