โครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

โครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

ความเป็นมาของโครงการ

          จากการศึกษาความต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC ใน 5 ปีข้างหน้า พบว่า มีความต้องการแรงงานถึง 475,793 คน ในอุตสาหกรรมดิจิตอล โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอกนิกส์อัจฉริยะ ( สูงสุด 3 อันดับแรก) แต่ในขณะที่สภาพปัญหาวิกฤตกำลังคนของประเทศ กลับพบว่า จำนวนผู้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง เกิดการจ้างงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและทักษะทางความคิด แรงงานกึ่งมีทักษะไม่เพียงพอ และผลิตภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลิตภาพสูงและเป็นแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ และเป็นหนึ่งในกลไกส่งมอบคุณค่า (Delivery Mechanism) ตามภารกิจการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงดุลยภาพของงบลงทุนจากต้นสังกัดและรายรับจากหน่วยงานภายนอกเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขึ้น โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อสนองตอบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากรที่มีศักยภาพในยุคดิจิทัลนี้ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ธุรกิจ/อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC และพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ โดยจัดเป็นหลักสูตรวิชาให้เลือกอบรมสำหรับพัฒนาตำแหน่งงาน 8 อาชีพ ประกอบด้วย 1) IT Programmer 2) Network Engineer 3) IOT Maker 4) Data Scientist 5) Computer Engineer 6) Engineer/IT Technician 7) Web Design/Developer และ 8) Cyber Security Analyst

วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างและยกระดับบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการในสาขาวิชาชีพได้ตรงและชัดเจน ไม่น้อยกว่า 250 คน
 • เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรไทยในสายอาชีพ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ด้วยทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการในตลาดโลก
 • บริษัทผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ไม่ต่ำกว่า50 หน่วยงาน ได้มีโอกาสที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการเสริมสร้างและยกระดับทักษะความรู้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

เงื่อนไขการสมัคร

 • เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติและตำแหน่งงานของผู้สมัครเข้าอบรมที่ระบุไว้
 • หน่วยงานภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม ส่งพนักงานในตำแหน่งงานเพื่อขอเข้ารับการอบรมตามกลุ่มทักษะอาชีพที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร โดยสามารถส่งเข้าร่วมได้บริษัทละ 2 คน (สามารถเลือกทักษะอาชีพเดียวหรือสองทักษะได้)
 • บุคลากรที่มาจากภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ EEC จะได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้ารับการอบรมเป็นพิเศษ
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร จะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด จึงจะได้รับวุฒิบัตร
 • ภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องชำระค่าลงทะเบียนในอัตรา 30% ของอัตราค่าลงทะเบียนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้และไม่ได้แจ้งสละสิทธิ์ล่วงหน้าก่อนการอบรม 2 สัปดาห์ หรือ 14 วันทำการก่อนวันอบรม จะต้องชำระค่าลงทะบียนในราคาเต็มหรือในอัตรา 100%
 • สถาบันฯ จะออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้ตามจำนวนที่ชำระจริง

วิธีการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน

 1. วิธีการสมัคร กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่งและส่งทางอีเมลล์ มาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยสถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก สถาบันฯ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งยืนยันการเข้าอบรม
 3. การชำระค่าลงทะเบียน สามารถชำระได้ก่อนการอบรม หรืออย่างช้าที่สุดภายในวันแรกของการอบรม
 4. อัตราค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย ค่าเอกสาร อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ อาหารว่างเช้า-บ่าย อาหารกลางวัน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 5. สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 6. ท่านสามารถทำการชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางดังนี้
  1. สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่สถาบันฯ เป็นเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต" หรือ "Career for the Future Academy"
  2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 013-1-51385-0 ภายหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนำฝากมาทางอีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตลอดจนรายละเอียดเพื่ออกใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องและชัดเจนภายใน 3 วัน นับจากวันโอน
 7. ระยะเวลาการอบรม 9.00 - 16.00 น.
 8. ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยไม่ถือเป็นวันลา
 9. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 10. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามบันทึกภาพวิดิโอ หรือบันทึกเสียงตลอดระยะเวลาในการอบรม

สถานที่จัดสัมมนา

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
          เลขที่ 73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ชั้น 6
          ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เกณฑ์การประเมินผล

 1. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ
 2. ผู้เข้ารับกรอบรม จะต้องได้รับการทดสอบ ประเมินผล และการติดตามผลหลังจากการอบรม เช่น การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม การทำ Workshop และการทำแบบประเมินผลหลังจากการอบรม ตลอดจนให้สัมภาษณ์ข้อมูลในการติดตามผลหลังจากการอบรม ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81886-7
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
(Word File)
 
กำหนดการ