S&T Professional Training

ปฏิทินอบรมประจำปี 2560

 


สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเสนอ 2017 S&T Professional Training Program Portfolio

  - ดาวน์โหลดตารางหลักสูตรอบรมของสถาบันฯ ได้ที่

    http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram

  - โครงสร้างหลักสูตร S&T Professional Training

    http://www.nstdaacademy.com/curriculum