ประจำเดือน กันยายน 2559

สวัสดีครับทุกท่าน Smile        
          
เดือนนี้เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ก็คงทำงานค่อนข้างเหนื่อยนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ ขอให้กำลังใจทุกท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับ ช่วงนี้ไม่พูดถึงฟ้าฝนก็คงไม่ได้ เพราะเลิกงานทีไรฝนก็ตกทุกที เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ขอให้วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับเพราะฝนตกทีไรรถติดทุกที สำหรับคนที่ขับรถยนต์ก็ต้องระมัดระวังเพราะทัศนวิสัยค่อนข้างไม่ดี ต้องขับอย่างระมัดระวังและต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับ เพราะหวัดมักจะมากับฝน ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยครับ ด้วยความปรารถนาดี จาก NSTDA Academy

NSTDA Academy ก็มีหลักสูตรใหม่ update นำเสนอเพื่อพัฒนาความรู้ดังนี้ครับ

พบกับปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร Science and Technology Professional Training หรือ STP ประจำปี 2559
พร้อมรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและอัตราค่าลงทะเบียน ส่วนลดพิเศษ ตั้งแต่ 15-20%

และ สำหรับโค้งสุดท้ายของไตรมาสท้ายสุดของปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันฯ ขอแนะนำแนวทางการประหยัดงบประมาณในการอบรม โดยขอเสนอส่วนลดพิเศษ สำหรับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ สำหรับหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป ที่สามารถชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 3 วันก่อนวันอบรม และลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดไปเลย  20% 


โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program: GPP) 
ขอนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้ 

          • หลักสูตร “การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล”(How to Build Strong Branding in Digital Era: BSB) เป็นหลักสูตรที่จัดเต็มด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์รวมถึงเรียนรู้การตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในยุคดิจิทัลโดยเน้นการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนการอบรมหรือสัมมนาทั่วไป คือมีทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้วางแผน ฝึกคิด และต่อยอดกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร

          • หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “เกาะหมาก” ชุมชนต้นแบบวิถี Low Carbon และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Koh Mark: Low Carbon Destination and Sustainable Tourism: MLC) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามเส้นทางของ Low Carbon Destination ซึ่งเกาะหมากเป็นเกาะตัวอย่างชุมชนหรือสังคม Low Carbon ที่เข้มแข็งมากแห่งหนึ่งของการพัฒนาชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ค่าลงทะเบียนท่านละ 29,000 บาท (ค่าลงทะเบียนรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ตราด, ค่าที่พัก (พักคู่) ค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม) **โปรโมชั่นพิเศษ!! ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 ท่าน (หน่วยงานเดียวกัน) ลดทันที 10% เหลือชำระเพียงท่านละ 26,100 บาท

           • หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบและการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) อย่างครบวงจร ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อการนำไปใช้งานได้จริง และเยี่ยมชม Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  **โปรโมชั่นพิเศษ!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 กันยายน 2559 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 25,650 บาท

          • หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycel Assessment: LCA) และหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ รับรองหลักสูตรโดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ!!! ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (หลักสูตร LCA + หลักสูตร CFP) จะได้รับส่วนลดทันที 15 % เหลือชำระเพียง 20,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

          • หลักสูตรหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 6 (Carbon Footprint for Organization: CFO6) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ต้องการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรหรือต้องการจัดทำข้อมูลแก๊สเรือนกระจกขององค์กรได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการและฝึกปฏิบัติการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก. อย่างเข้มข้น โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 9,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology & Advanced Management Program: TMP)   
 ขอเชิญพบกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้
        
          • หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 (Cloud Security Standard: CSS) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทาง วิธีการ ตลอดจนฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001: 2013 ตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการเว็บ ซอฟแวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แอพพลิเคชันของระบบงาน จนกระทั่งสามารถใช้งานระบบได้  โดยสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปต่อยอดหรือปรับใช้กับระบบงานของตนเองได้ โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 32,400 บาท


โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE)
     โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เป็น การสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานของบุคลากรทางด้าน IT ได้ ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี โดยอ้างอิงเกณฑ์การวัดความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลที่ไม่อิง ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่มภาคีในอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และประเทศไทย รวมทั้ง ญี่ปุ่น มองโกเลียและ บังคลาเทศ รวม 8 ประเทศ ... Click


โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
ขอเชิญพบกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้
           • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตนเองสู่ความเป็นเลิศองค์กรนวัตกรรม Innovation Excellence in Action Workshop [IEA]
การ บริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร เป็นรูปแบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างขีดความ สามารถการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร หลักสูตรนี้ ท่านจะได้ศึกษาขั้นตอนการวางแผน การบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร รวมถึงเกณฑ์การประเมินความพร้อมและความเป็นเลิศของการเป็นองค์กรนวัตกรรม และนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
           สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร ด้วยการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร สร้างสรรค์นวัตกรรม และนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ในสินค้าและบริการ รวมถึงการจัดการด้านสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรมีความพร้อมรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยน แปลงตลอดเวลา ทั้งในแถบภูมิภาค และในระดับโลก ได้อย่างดี หลักสูตรนี้จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารองค์กรให้ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และสามารถนำวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากกรณีศึกษาตัวอย่างไปปรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรได้ ต่อไป
           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการของ "กรอบการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม" (Innovation Excellence Framework) รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนแนวทางกระบวนการขั้นตอนการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (self-Assessment) ในความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมขององค์กร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญไทยและสิงคโปร์ ประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระหว่างทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 2 วัน และจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนอบรมเงิชปฏิบัติการ สำหรับการตรวจประเมินบริษัท 1 วัน (On-Site Innovation Excellence Assessment) *กิจกรรมพิเศษมีค่าใช้จ่ายรายบริษัทเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.NSTDAacademy.com/IEA

ข่าวดี!! 
สำหรับผู้ประกอบการที่ทำวิจัยฯ เพื่อพัฒนา ต่อยอดธุรกิจตนเอง ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรม  กรมสรรพากร ร่วมกับ สวทช. และ สวทน. ได้ปรับปรุงมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมภาคเอกชน ด้วยมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก 2 เท่า เป็น 3 เท่า เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 สถาบันวิทยาการ สวทช. จึงได้จัดทำหลักสูตร

          • ความรู้เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เปิดอบรม 2 รุ่นๆละ 40 ท่าน)  เพื่อเผยแพร่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% รวมถึงระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในมุมมองที่เน้นการบรรยาย และ บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานจริงของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รุ่นที่ 1 : วันที่ 15 – 16 กันยายน 59 เวลา 09.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 2 : วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 59 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/rdcc

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81896 (คุณนพดร)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ  คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ
- รุ่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 (กรุงเทพฯ)
- รุ่นที่ 11  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559
   (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รุ่นที่ 12  ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560 (กรุงเทพฯ)
- รุ่นที่ 13  ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 (กรุงเทพฯ)
- รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 (กรุงเทพฯ)
- รุ่นที่ 15  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560 (กรุงเทพฯ)
- รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 (กรุงเทพฯ)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/info
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907(คุณทินกร)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          หลักสูตร ประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย
เป็นหนึ่งในกระบวนการขึ้นรูปโลหะที่ประหยัดเวลาและวัตถุดิบ แบบใกล้รูปร่างสุดท้าย (Near net shape) ซึ่งส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตและราคาต่อชิ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวน การผลิตชิ้นงานโลหะแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อบรม 22-23 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม 308 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/pmt

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81889(คุณอริสสา)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          • Intensive Basic/Advanced Engineering for Automotive Course หลักสูตรทางด้านยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างต่อเนื่องซึ่งดำเนินการมานานกว่า 10 ปีในประเทศญี่ปุ่น และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นและสวทช. (บรรยายภาษาอังกฤษและสรุปประเด็นภาษาไทยในทุกหัวข้อการอบรม) 
อบรมระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย. 59 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/eac

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81890 (คุณสรารี)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที 
 
วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887


NSTDA Academy

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
BSB หลักสูตร “การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล”(How to Build Strong Branding in Digital Era: BSB 8 - 9 ก.ย. 59 14,500
MLC หลัก สูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “เกาะหมาก” ชุมชนต้นแบบวิถี Low Carbon และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Koh Mark: Low Carbon Destination and Sustainable Tourism: MLC) 13 - 16 ก.ย. 59 29,000
SCM หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM) 27 - 30 ก.ย. 59 28,500
LCA หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) 26 - 28 ต.ค. 59 12,000
CFP หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Foortprint of Products: CFP) 9 - 11 พ.ย. 59 12,000
CFO หลักสูตรหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 6 (Carbon Footprint for Organization: CFO6) 24 - 25 พ.ย. 59 10,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSS หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 (Cloud Security Standard: CSS) 14 - 16 และ
21 - 23 ก.ย. 59
36,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890-2
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ปี 2559
รอบ 2/2559 สอบวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล อีกหนึ่งความพร้อมของคนไทยที่ก้าวสู่ AEC 2015 กับ"โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที"

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81899

หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
iea หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตนเองสู่ความเป็นเลิศองค์กรนวัตกรรม
Innovation Excellence in Action Workshop [IEA]

5-6 ก.ย. 59


7-9 ก.ย. 59


- IEA Workshop: 43,500 บาท

- IEA กิจกรรมพิเศษ:  On-site Assessment: 75,500 บาท

 rdcc หลักสูตรความรู้เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 :15-16 ก.ย. 59
รุ่นที่ 2 :13-14 ต.ค. 59
8,000

 

eac Intensive Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 15-18 พ.ย. 59  15,000 
pmt หลักสูตร ประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย 22-23 ก.ย. 59 อบรมพร้อมดูงาน7,000 ดูงานอย่างเดียว 3,500
info อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ - รุ่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 (กรุงเทพฯ)

- รุ่นที่ 11  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559
   (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รุ่นที่ 12  ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560 (กรุงเทพฯ)

- รุ่นที่ 13  ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 (กรุงเทพฯ)

- รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 (กรุงเทพฯ)

- รุ่นที่ 15  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560 (กรุงเทพฯ)

- รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 (กรุงเทพฯ)
15,000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITM062 การออกแบบและการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 5-8 ก.ย. 59 16,500
JAV031 JavaScript for Web Developers 5-9 ก.ย. 59 16,500
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 5-9 ก.ย. 59 22,000
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 8-9 ก.ย. 59 7,000
JAV041 Java Object Oriented Design Patterns 12-14 ก.ย. 59 12,000
ITM038 Systems Requirements Study (Workshop Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน 14-16 ก.ย. 59 11,000
MUL015 Adobe Illustrator CS6+CC  การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 19-21 ก.ย. 59 13,500
ITM027 แบบมาตรฐานความปลอดภัยบน ISO/IEC 27000 19-21 ก.ย. 59 11,500
ITM034 Open Source Business Intelligence - Jedox for Excel 19-21 ก.ย. 59 11,000
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools 19-22 ก.ย. 59 20,500
JAV010 JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 - การสร้าง Web Application เบื้องต้น 19-23 ก.ย. 59 16,000
DBM031 SQL Server 2012 Administration 19-23 ก.ย. 59 17,500
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 26-29 ก.ย. 59 15,500
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์ 26-30 ก.ย. 59 15,000
NWA089 Windows Server 2012 Administration 26-30 ก.ย. 59 16,500
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2010/2007 Macro and VBA Programming 26-30 ก.ย. 59 13,500

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.