ประจำเดือน มีนาคม 2558

สวัสดีครับทุกท่าน Smile       
         หลุดจากหน้าหนาวมาก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับ อากาศเริ่มร้อนอบอ้าว แสงแดดสาดเปรี้ยงในตอนกลางวัน ยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงของการเปลี่ยนฤดูด้วยนะครับ อาจจะไม่สบายได้ ในเดือนนี้ก็มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราชาวพุทธต้องระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือวันมาฆบูชา NSTDA Academy ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์ นะครับ

สำหรับในเดือนมีนาคม 2558 นี้ NSTDA Academy มีหลักสูตรโดดเด่นที่นำเสนอดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Professional  Program)
         ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2558 พร้อมโปรโมชั่นอัตราค่าลงทะเบียนลดพิเศษ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...Click
พร้อม กันนี้ สถาบันฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน คือ ขอให้ชำระ ค่าลงทะเบียนอย่างช้าสุดภายในวันเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ หากต้องการส่วนลดพิเศษ จะต้องชำระก่อนวันอบรม 3 วัน

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program) ขอเสนอหลักสูตรต้อนรับปี 2558 ดังนี้
         • หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ รับรองหลักสูตรโดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycel Assessment: LCA) และหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ!! ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (หลักสูตร LCA + หลักสูตร CFP) จะได้รับส่วนลดทันที 15 % เหลือชำระเพียง 20,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
         • หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 4” (Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass: EIB4) หลักสูตรสำหรับผู้รับผิดชอบดูแลอาคารและอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นความรู้ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร แนวทางการตรวจสอบพลังงาน การบำรุงรักษา และการลดการสูญเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้พลังงานอย่างไม่ถูกต้อง โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 จะได้รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 10,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology & Advanced Management Program: TMP)
        • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 2 มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบไอทีให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (เน้นฝึกปฏิบัติโดเมนทางเทคนิค) ฟังบรรยาย และฝึกปฏิบัติเข้มข้น 10 Workshops ตามโดเมนเทคนิคทั้ง 5 ได้แก่ Access Control, Cryptography, Operations Security, Communication Security และ System Acquisition, Development and Maintenance  ฝึกปฏิบัติจริงบนระบบ เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายจำลอง เพื่อ ให้ผู้เรียนได้ ทดลอง ใช้งานและสามารถกลับไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
แจกฟรี Tools ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ พร้อมการติดตั้งและใช้งาน โปรโมชั่นพิเศษ!! ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 3 มีนาคม 2558 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 28,890 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
        • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery ตามแนวปฏิบัติสากล ITIL 3.0 หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่เน้นการฝึกปฏิบัติเข้มข้นมากถึง 5 Workshop ตามโดเมนหลักของ ITIL ได้แก่ Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations และ Continual Service Improvement ฝึกปฏิบัติจริง ติดตั้ง และใช้งาน ITIL Tools บนระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายจำลอง เรียนรู้ 8 ขั้นตอน ที่สามารถนำกรอบแนวปฏิบัติสากล ITIL ไปใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจกฟรีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ อาทิ iTop, Zimbra, Nagios, และ PHP Syslog โปรโมชั่นพิเศษ!! ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 28,890 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE)
        โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เป็นการสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานของบุคลากรทางด้าน IT ได้ ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี โดยอ้างอิงเกณฑ์การวัดความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลที่ไม่อิง ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่มภาคีในอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และประเทศไทย รวมทั้ง ญี่ปุ่น และมองโกเลีย รวม 7 ประเทศ ... Click


NSTDA Academy

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ISO หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 7-10 เม.ย. 58 32,100
ITL  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery ตามแนวปฏิบัติสากล ITIL 3.0 26-28 พ.ค. 58 32,100


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890-2
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
LCA หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) 25 - 27 มี.ค. 58

12,000

CFP หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Foortprint of Products: CFP) 1 - 3 เม.ย. 58 12,000
EIB4 หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 4 (Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass: EIB4) 22- 24 เม.ย. 58 12,000
GIM4 หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 (Green ICT Masterclass: GIM4)
(ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี)
5 มิ.ย. - 4 ก.ย. 58
(ฝึกอบรมทุกวันศุกร์)
139,000
G4X4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร (Green for Executives: G4X4)
(ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอมัน)
19 มิ.ย. - 21 ส.ค. 58
(ฝึกอบรมทุกวันศุกร์)
230,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ท่านที่พลาดโอกาส การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2557 สอบเมื่อวัน อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
สามารถสอบใหม่ได้ในปี 2558  รอบ 1/2558  สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐาน สากล อีกหนึ่งความพร้อมของคนไทยที่ก้าวสู่ ASEAN 2015 กับ"โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที"

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81899
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
NWA089 Windows Server 2012 Administration 23-27 มี.ค. 58 17,500
MDB009 Intermediate Microsoft Access 2010/2007 25-27 มี.ค. 58 9,000
JAV031 JavaScript for Web Developers 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 58 15,500
JAV040 Java for Non-Programmers 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 58 18,500
ITM036 ITIL Foundation 3.0 - 2011 1 เม.ย. 58 4,500
ITM051 Practical Business Process Improvement 1- 2 เม.ย. 58 7,500
ITM023 Business Continuity Management: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 3 เม.ย. 58 6,500
CTS002 Building DR Site with Windows Server 2012 Hyper-V Replicate & Cluster 7- 8 เม.ย. 58 14,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2010/2007 Function and Database 7- 9 เม.ย. 58 9,000
PJM001 Core-Project Management 8-10,16-17 เม.ย. 58 17,500
JAV021 Developing Web Services Components with JAX-WS 8-10 เม.ย. 58 12,500
PHP012 PHP using MySQL Database for Web Development 8-10 เม.ย. 58 11,000
NWA078 SUN Solaris Fundamental 8-10 เม.ย. 58 11,500
CTS007 CTS007 8-10 เม.ย. 58 11,000
SEC004 SEC004 16-17 เม.ย. 58 9,500


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พันธมิตร: หลักสูตรฝึกอบรม