ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

สวัสดีครับทุกท่าน     

          เดือนนี้ก็ยังชื่นฉ่ำกับสายฝนเกือบทุกวันนะครับ เพราะเป็นช่วงของฤดูฝน เดือนนี้มีวันสำคัญหลายวันเลยทีเดียว เริ่มจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และอีกหนึ่งวันคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ในเดือนนี้มีวันหยุดหลายวัน ถ้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้ตรวจสอบรถยนต์ก่อนเดินทางนะครับ และขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

 

สำหรับกรกฎาคม 2560 NSTDA Academy มีหลักสูตรดีๆ มาupdate ดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการ (Innovation Practices Program: IPP) 
          พบกับหลักสูตรที่เปิดแนวคิดใหม่ ดังนี้         
         • หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ (Business Process Modeling and Service Design Thinking) รุ่นที่ 3  มุ่งสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบริการและปฏิรูปกระบวนการงานขององค์กรด้วยแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management (BPM) Software (BPMN 2.0) ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรให้คล่องตัวขึ้นโดยใช้ไอซีทีและนวัตกรรมมาช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจ

         • หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Art of Data Science: ADS3) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science เพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจมากที่สุด

โปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology & Advanced Management Program: TMP)
            พบกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้
         หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 (ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE2) หลักสูตรเดียวที่ครอบคลุมเทรนไอซีที โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านนวัตกรรมและไอซีที และการสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโครงการไอซีที สำหรับผู้บริหารระดับต้น และผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  **โปรโมชั่นพิเศษ!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 44,100 บาท 
   
         • หลักสูตรยอดนิยมสำหรับผู้ตรวจสอบ!!! IT AUDIT Masterclass Series 2017 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การบริหารกิจการที่ดี ประกอบด้วยหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 12 (ITA12) สำหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเบื้องต้น และหลักสูตร IT Audit Workshop for Non - IT Auditor รุ่นที่ 6 (ITW6) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบไอทีมือใหม่ที่ต้องการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 **โปรโมชั่นพิเศษ!!! รับส่วนลด 15%  เมื่อลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร หรือ รับส่วนลด 10% สำหรับศิษย์เก่าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ITA รุ่น 1-12 เมื่อลงทะเบียนหลักสูตร ITW6

          • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค ตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 3 มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบไอทีให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (เน้นฝึกปฏิบัติโดเมนทางเทคนิค) โดยสามารถเชื่อมโยงการประเมินความเสี่ยงกับนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงงานเทคนิคที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง วิธีการประเมิน นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติทางเทคนิคเพื่อลดความเสี่ยงและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001 ที่ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกองค์กรควรศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  **โปรโมชั่นพิเศษ!!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 28,890 บาท

         • หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 2 (Cloud Security Standard: CSS2) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทาง วิธีการ ตลอดจนฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001: 2013  ตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการเว็บ ซอฟแวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แอพพลิเคชันของระบบงาน จนกระทั่งสามารถใช้งานระบบได้  โดยสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปต่อยอดหรือปรับใช้กับระบบงานของตนเองได้ **โปรโมชั่นพิเศษ!!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 32,400 บาท
        

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program: GPP) 
     ขอนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้
          • หลักสูตรอุตสาหกรรม 4.0: มิติใหม่ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry 4.0: a New Dimension for the Next Gen. Industry: ID4) เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 และศึกษาดูงาน Smart Factory ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 ณ ประเทศไต้หวัน

         • หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 (Data Center Management for Operational Efficiency: DCM4) เหมาะสำหรับผู้บริหารในระดับปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (COO) และวิศวกร/หัวหน้าวิศวกรบริหารศูนย์ข้อมูล ที่ต้องการรู้ลึกถึงการออกแบบระดับมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Tier Classification) อุปกรณ์ (Components) และระบบต่างๆ (Systems) ให้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ออกแบบไว้**โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 22,410 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


          • หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4 (Fundamental Solar Farm Business: FSB4) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ นโยบายสนับสนุน ระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนธุรกิจที่ดี การลงทุน การสนับสนุนด้านการเงิน การออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ และการบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สัมผัสและเก็บเกี่ยว Best Practices จากการศึกษาดูงาน Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จอย่างใกล้ชิด

          • หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 2 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM2) เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบและการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) อย่างครบวงจร ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อการนำไปใช้งานได้จริง และเยี่ยมชม Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  **โปรโมชั่นพิเศษ!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 25,650 บาท


โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE)
     โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เป็น การสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานของบุคลากรทางด้าน IT ได้ ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี โดยอ้างอิงเกณฑ์การวัดความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลที่ไม่อิง ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่มภาคีในอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และประเทศไทย รวมทั้ง ญี่ปุ่น มองโกเลียและ บังคลาเทศ รวม 8 ประเทศ ... Click

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
          • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ 
คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ
- รุ่นที่ 15  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560
- รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/info
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907(คุณทินกร) 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บด้วย Joomla!" รุ่นที่ 3
Joomla คืออะไร Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และ ความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์  สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้จึง เหมาะสมสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สนใจ

- อบรม  2 วัน (12 ชม) วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560 (09.00 - 16.00 น.)
- ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 5,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/jom

          • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal" รุ่นที่ 4

ความต้องการพัฒนา “คลังเอกสารดิจิทัล” ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันถือได้ว่าเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสการจัดการความรู้
กระแสการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล หรือกระแสการพัฒนาคลังเอกสารสถาบัน เพื่อบริหารจัดการเอกสารที่มีอยู่ในหน่วยงานให้เป็นระบบระเบียบ
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal” นี้จึงออกแบบหลักสูตรมาเพื่อตอบรับความต้องการดังกล่าวข้างต้น
Drupal เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้หลากหลาย รวมทั้งการออกแบบเพื่อใช้บริหารจัดการเอกสารดิจิทัลในรูปแบบ
“คลังเอกสารดิจิทัล” โดยมีเครื่องมือเสริมการทำงานที่ช่วยให้รองรับเอกสารได้ทุกประเภท เช่น หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ

- ระยะเวลาของหลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน (12 ชม) วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 (09.00 - 16.00 น.)
- ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.NSTDAacademy.com/drp

มาตรการยกเว้นภาษี 300% เพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรมของภาคเอกชน
           • หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%" รุ่นที่  7  (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)
เพื่อสร้างความเข้าใจ ด้านมาตรการยกเว้นภาษี  และ เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการ เน้นการบรรยาย และ บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานจริงของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กรมสรรพากร / สวทช. และ มหาวิทยาลัย
- อบรม 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
  ณ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กทม. (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)
- อัตราค่าลงทะเบียน 4,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  โปรโมชั่นพิเศษ!! รับส่วนลดทันที 15% เหลือชำระเพียง 3,995 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/rdc

          • หลักสูตร "ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online" รุ่นที่ 4 (รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน)
เพื่อความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วในการจัดทำและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ สำหรับการขอรับรองโครงการวิจัยฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งยังเป็นการป้องกันและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของโครงการวิจัยฯ ที่ได้มาตรฐาน และ น่าเชื่อถือเน้นการปฏิบัติจริงในห้องเรียน จาก ผู้ปฏิบัติงาน และ พัฒนาระบบดังกล่าว
- อบรมวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
  ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. ชั้น 6 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- อัตราค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  โปรโมชั่นพิเศษ!! รับส่วนลดทันที 15% เหลือชำระเพียง 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/rdco

ฟรี !!! สัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” สำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียวเพื่ออุตสาหกรรมฟอกย้อม           
        อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากเป็นหนึ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่า
อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะในโรงงานฟอกย้อมมักมีการใช้สารเคมีและพลังงานจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง

        “เอนอีซ” เอนไซม์ทูอินวัน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกย้อม เส้นใยธรรมชาติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น “เอนไซม์” ที่สามารถใช้เพื่อทดแทนสารเคมี
ในกระบวนการกำจัดแป้งและสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายออกอย่างง่ายดายในขั้นตอนเดียว ทำให้ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการผลิตฝ้าฝ้าย ลดระยะเวลา พลังงาน แรงงาน และค่าใช้จ่ายโดยรวมในการผลิต
ลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของกระบวนการดั้งเดิม

วันที่สัมมนา: วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น.
สถานที่: ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ
พิเศษ !! ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 100 ท่านแรก จะได้รับ “ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเอนไซม์ เอนอีซ” ฟรี !!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/enz
และติดตามข่าวสาร Update ที่ https://www.facebook.com/enzeasetextile


บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887


NSTDA Academy

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
BPM3 หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบ
นักออกแบบ Business Process Modeling and Service Design Thinking 
 25-27 กรกฏาคม 2560  18,500
ADS3 หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Art of Data Science: ADS3) 22-24 สิงหาคม 2560 22,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ID4 หลักสูตรอุตสาหกรรม 4.0: มิติใหม่ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry 4.0: a New Dimension for the Next Gen. Industry: ID4) 6 ก.ย. 2560
และ
 25 - 28  ก.ย. 2560
69,000
SCM2 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 2 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM) 17-20 กรกฏาคม 2560 28,500
DCM4 หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 (Data Center Management for Operational Efficiency: DCM4) 4-7 กรกฏาคม 2560 24,900
FSB4 หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4 (Fundamental Solar Farm Business: FSB4) 7-10 สิงหาคม 2560 35,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส  หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITDE หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 (ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE2) 6-27 กรกฏาคม 2560 
(ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์)
49,000
**44,100
ITA12 หลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 12 31 กรกฏาคม-4 สิงหาคม. 2560 21,400
ITW6 หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 6 29-31 สิงหาคม 2560 23,540
workshop27001 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค ตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 3 19-22 กันยายน 2560 32,100
**28,890
CSS หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 2 (Cloud Security Standard: CSS2) 31 ตุลาคม - 1, 7-9 พฤศจิกายน 2560  36,000
**32,400

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอบ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
รอบ 2/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ"โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที"

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81899
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
info อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ - รุ่นที่ 15  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560 

- รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560
15,000
drp หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal" รุ่นที่ 4 30-31 สิงหาคม 2560 5,000
jom หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บด้วย Joomla!" รุ่นที่ 3 6-7 กรกฏาคม 2560 5,000
rdc หลักสูตร"เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%" รุ่นที่ 7 15 สิงหาคม 2560 4,700
rdco หลักสูตร "ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online" รุ่นที่ 4 20-21 กรกฎาคม 2560 10,000
enz ฟรี !!! สัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” สำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียวเพื่ออุตสาหกรรมฟอกย้อม 17 สิงหาคม 2560 ฟรี!!!สัมมนา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)   11-14 ก.ค. 60   11,000
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools  11-14 ก.ค. 60  13,500
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data 11-14 ก.ค. 60 11,000
NWA074  Fundamentals Wireless LAN Security 17-18 ก.ค. 60 9,300
DBM037  PostgreSQL Administration  17-19   ก.ค. 60  11,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2010 Function and Database 17-19 ก.ค. 60 8,900
MUL014 Adobe Photoshop CS6+CC การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ 17-19 ก.ค. 60 10,000
DBM029 MySQL for Developer  17-19 ก.ค. 60   11,000
JAV010  JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 - การสร้าง Web Application เบื้องต้น 17-21 ก.ค. 60   12,500
XLS011  Advanced Microsoft Excel 2013/2010 PivotTable and PivotChart 20-21 ก.ค. 60    6,900
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory 24-25 ก.ค. 60   7,800
JAV046  Java Maven Development 24-26 ก.ค. 60    9,900
ITM034 Open Source Business Intelligence - Jedox for Excel 24-26 ก.ค. 60 9,000
ITM089 Advanced Level Test Analyst  24-27  ก.ค. 60  12,000
DMT006  OpenStack cloud Software 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 60  9,500
MUL018  สร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภาพและออกแบบกราฟิก ด้วย Gimp & InkScape 1-4 ส.ค. 60  12,000
CPL002 C++ Programming 2-4 ส.ค. 60 9,000
MDB008 Fundamentals Microsoft Access 2013/2010 7-8 ส.ค. 60 6,500
DBM025 Relational Database Management System (RDBMS)  7-9 ส.ค. 60 9,900
NWA001 Understanding Network Fundamentals  7-9 ส.ค. 60 9,000
ITM064 การบริหารจัดการประสิทธิภาพ และทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ (Performance and Resource Management) 7-9 ส.ค. 60 9,000
PHP002  Advanced PHP for Web Service 7-11 ส.ค. 60   14,000
PJM009 Essential Project Management Skills 7-11 ส.ค. 60 12,500
JAV022 JAVA Application & Applet Programming (J2SE) Level I - Basic Application Programming: การพัฒนาภาษา JAVA Application ที่ทำงานบน Client และ Webระดับที่ 1 - การทำงาน GUI และ Applet 7-11 ส.ค. 60 12,500
MDB009 Intermediate Microsoft Access 2013/2010 9-11 ส.ค. 60 8,900


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.