ประจำเดือน กันยายน 2560

สวัสดีครับทุกท่าน     

        เรากำลังจะก้าวข้ามเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระต่างๆ เพื่อที่จะเข้าสู่ปีใหม่ของปีงบประมาณ 2561 หลายหน่วยงานเริ่มจะมีการวางแผนการทำงานใหม่ๆ ให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างเต็มประสิทธิภาพ สถาบันวิทยาการ สวทช. จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของประเทศ ดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program: GPP)
     ขอนำเสนอชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Training Series) ที่ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ดังนี้

           • หลักสูตร "รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน (Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV)" เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เป็น Core Technologies ของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ** โปรโมชั่นพิเศษ!! EARLY BIRD: ชำระเงินภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 7,110 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

          • การสัมมนาและนิทรรศการ “เทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่  ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้วิธีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และได้อัพเดทขั้นตอนการยื่นดัดแปลงรถอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเห็นโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และพบกับการจัดแสดงตัวอย่างและสาธิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเรียนรู้เชิงประจักษ์ ** พิเศษสำหรับนักศึกษา จะได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน 20% เหลือชำระเพียง 2,760 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

     นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

          • หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 (Data Center Management for Operational Efficiency: DCM4) เหมาะสำหรับผู้บริหารในระดับปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (COO) และวิศวกร/หัวหน้าวิศวกรบริหารศูนย์ข้อมูล ที่ต้องการรู้ลึกถึงการออกแบบระดับมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล (Tier Classification) อุปกรณ์ (Components) และระบบต่างๆ (Systems) ให้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ออกแบบไว้ **โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 22,410 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          • หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycel Assessment: LCA) และหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ รับรองหลักสูตรโดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ!!! ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (หลักสูตร LCA + หลักสูตร CFP) จะได้รับส่วนลดทันที 15 % เหลือชำระเพียง 20,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

โปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology & Advanced Management Program: TMP)   
        
พบกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

         • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค ตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 3 มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบไอทีให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (เน้นฝึกปฏิบัติโดเมนทางเทคนิค) โดยสามารถเชื่อมโยงการประเมินความเสี่ยงกับนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงงานเทคนิคที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง วิธีการประเมิน นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติทางเทคนิคเพื่อลดความเสี่ยงและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001 ที่ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกองค์กรควรศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  **โปรโมชั่นพิเศษ!!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 28,890 บาท

        • หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 2 (Cloud Security Standard: CSS2) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทาง วิธีการ ตลอดจนฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001: 2013  ตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการเว็บ ซอฟแวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แอพพลิเคชันของระบบงาน จนกระทั่งสามารถใช้งานระบบได้  โดยสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปต่อยอดหรือปรับใช้กับระบบงานของตนเองได้ **โปรโมชั่นพิเศษ!!!  EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 32,400 บาท


โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE)
     โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เป็น การสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานของบุคลากรทางด้าน IT ได้ ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี โดยอ้างอิงเกณฑ์การวัดความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลที่ไม่อิง ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่มภาคีในอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และประเทศไทย รวมทั้ง ญี่ปุ่น มองโกเลียและ บังคลาเทศ รวม 8 ประเทศ ... Click


โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
         • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ 
คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ
- รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/info
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907(คุณทินกร) 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         • หลักสูตร "สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% รวมถึงระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในมุมมองที่ผู้ประกอบการควรทราบ เน้นการบรรยาย และ บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานจริงของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- รุ่นที่ 3 : วันที่ 28 - 29 กันยายน 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กทม. (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)
- อัตราค่าลงทะเบียน 8,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โปรโมชั่นพิเศษ!! รับส่วนลดทันที 15% เหลือชำระเพียง 6,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/rdcc


บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2564  7000 ต่อ 81885-81887


NSTDA Academy

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
EMT การสัมมนาและนิทรรศการ “เทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย” 12 ก.ย. 60 3,450
MEV หลักสูตร "รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน (Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV)" 26 - 27 ก.ย. 60 7,900
DCM4 หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 (Data Center Management for Operational Efficiency: DCM4) 18 - 21 ก.ย. 6  24,900
LCA หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) 18 - 20 ต.ค. 60 12,000
CFP หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Foortprint of Products: CFP) 8 - 10 พ.ย. 60 12,000
ID4 หลักสูตรอุตสาหกรรม 4.0: มิติใหม่ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry 4.0: a New Dimension for the Next Gen. Industry: ID4) 6 ก.พ. 61  
ศึกษาดูงาน
ณ ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 61
69,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
workshop27001 หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 3 19-22 ก.ย. 60 32,100
CSS หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 2 (Cloud Security Standard: CSS2) 31 ต.ค. และ
1, 7-9 พ.ย. 60 
36,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอบ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
รอบ 2/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ"โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที"


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81899
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
info อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ  - รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ย. 60 15,000
rdcc หลักสุตร ความรู้เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 28-29 ก.ย. 60 8,000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)  11-14 ก.ย. 60 11,000
NWA046 VMware vSphere V5.5: Install, Configure, Manage  11-15 ก.ย. 60 17,000
DBM039 Oracle Database 11g  PL/SQL Programming 11-15 ก.ย. 60 12,500
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals:
การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย
11-15 ก.ย. 60 15,895
ITM038 Systems Requirements Study (Workshop Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน 13-15 ก.ย. 60 9,000
ITM051 Practical Business Process Improvement 18-19 ก.ย. 60 6,500
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2010 Function and Database 18-20 ก.ย. 60 8,900
DBM020 Database Design and SQL 18-22 ก.ย. 60 12,500
DBM038 Oracle Database 11g for DBA 18-22 ก.ย. 60 12,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2010 PivotTable and PivotChart 21-22 ก.ย. 60 6,900
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2013/2010 Macro and VBA Programming 25-29 ก.ย. 60 12,000
NWA004 Troubleshooting TCP/IP Internetworking 25-29 ก.ย. 60 12,000
SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures 25-29 ก.ย. 60 15,000
DBM033 SQL Server 2012 Data Warehouse Implementation 25-29 ก.ย. 60 13,500
ITM086 IT Risk Management (Workshop) 27-29 ก.ย. 60 6,900
MUL015 Adobe Illustrator CS6+CC  การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  27-29 ก.ย. 60 10,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.