ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

สวัสดีครับทุกท่าน     

          จากหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝน สำหรับเดือนนี้เริ่มจะมีฝนตกสลับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและอบอ้าว ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ เดือนนี้มีวันสำคัญหลายวัน ไม่ว่าจะเป็นวันพืชมงคล วันเริ่มต้นของการเพาะปลูก เกษตกรถือฤกษ์ดีทำการหว่านเมล็ดพันธ์ุ อีกหนึ่งวันคือวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก คือวันที่พระพุทธองค์ ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ก็ขอให้ทุกท่านทำจิตใจที่แจ่มใจและเริ่มต้นชีวิตที่ดีเหมือนพืชพรรณได้รับน้ำฝนนะครับ

สำหรับพฤษภาคม 2560 NSTDA Academy มีหลักสูตรดีๆ มาupdate ดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการ (Innovation Practices Program: IPP)
          พบกับหลักสูตรที่เปิดแนวคิดใหม่ ดังนี้

          • หลักสูตร Service Design Thinking in Action รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่สร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างและสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตอบโจทย์และตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Service Design Thinking) มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking การเรียนรู้เครื่องมือหลักที่สำคัญ และวิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ รวมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริง
         • หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ (Business Process Modeling and Service Design Thinking)  รุ่นที่ 3  มุ่งสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบริการและปฏิรูปกระบวนการงานขององค์กรด้วยแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management (BPM) Software (BPMN 2.0) ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรให้คล่องตัวขึ้นโดยใช้ไอซีทีและนวัตกรรมมาช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจ
         • หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Art of Data Science: ADS3) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science เพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจมากที่สุด

โปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology & Advanced Management Program: TMP)   
     พบกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

          • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard: BCS) เป็นหลักสูตรที่เจาะลึก ISO 22301:2012 มาตรฐานสากลหลักที่ใช้ในการอ้างอิงและบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการภัยคุกคามแบบองค์รวม มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการะบวนการบริหารจัดการงานและไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติเข้มข้นกว่า 10 Workshop กับกรณีศึกษาที่สามารถนำกลับไปใช้งานได้จริงในองค์กร **โปรโมชั่นพิเศษ!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 20,700 บาท
          • หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 (ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE2) หลักสูตรเดียวที่ครอบคลุมเทรนไอซีที โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านนวัตกรรมและไอซีที และการสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโครงการไอซีที สำหรับผู้บริหารระดับต้น และผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  **โปรโมชั่นพิเศษ!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 44,100 บาท
          • หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 2 (Cloud Security Standard: CSS2) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทาง วิธีการ ตลอดจนฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001: 2013  ตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการเว็บ ซอฟแวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แอพพลิเคชันของระบบงาน จนกระทั่งสามารถใช้งานระบบได้  โดยสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปต่อยอดหรือปรับใช้กับระบบงานของตนเองได้ **โปรโมชั่นพิเศษ!!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 32,400 บาท
          • หลักสูตรยอดนิยมสำหรับผู้ตรวจสอบ!!! IT AUDIT Masterclass Series 2017 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การบริหารกิจการที่ดี ประกอบด้วยหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 12 (ITA12) สำหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเบื้องต้น และหลักสูตร IT Audit Workshop for Non - IT Auditor รุ่นที่ 6 (ITW6) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบไอทีมือใหม่ที่ต้องการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 **โปรโมชั่นพิเศษ!!! รับส่วนลด 15%  เมื่อลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร หรือ รับส่วนลด 10% สำหรับศิษย์เก่าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ITA รุ่น 1-12 เมื่อลงทะเบียนหลักสูตร ITW6
           • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค ตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 3 มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบไอทีให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (เน้นฝึกปฏิบัติโดเมนทางเทคนิค) โดยสามารถเชื่อมโยงการประเมินความเสี่ยงกับนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงงานเทคนิคที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง วิธีการประเมิน นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติทางเทคนิคเพื่อลดความเสี่ยงและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001 ที่ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกองค์กรควรศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  **โปรโมชั่นพิเศษ!!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 28,890 บาท
       

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program: GPP)
     ขอนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้       
          • หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Composite Product Creation by 3D Printing Technology: CPC2) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติกับการประยุกต์ใช้วัสดุคอมโพสิตในงานพิมพ์สามมิติ และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจในการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตในประเทศไทย
          • หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4 (Fundamental Solar Farm Business: FSB4) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ นโยบายสนับสนุน ระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนธุรกิจที่ดี การลงทุน การสนับสนุนด้านการเงิน การออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ และการบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สัมผัสและเก็บเกี่ยว Best Practices จากการศึกษาดูงาน Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จอย่างใกล้ชิด
          • หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 2 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM2) เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบและการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) อย่างครบวงจร ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อการนำไปใช้งานได้จริง และเยี่ยมชม Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  **โปรโมชั่นพิเศษ!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 25,650 บาท
          • หลักสูตร IoT สำหรับนักพัฒนา รุ่นที่ 2 (Internet of Things for Developer: IoTD2) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม IoT แบบต่างๆ การพัฒนาระบบ IoT และการประยุกต์ใช้งาน IoT ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆ ซึ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ ทดลองเชื่อมต่อระบบกับภายนอก และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถเข้าใจการทำงาน และสามารถวางแผน สร้างระบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ **โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 22,410 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE)
     โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เป็น การสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานของบุคลากรทางด้าน IT ได้ ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี โดยอ้างอิงเกณฑ์การวัดความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลที่ไม่อิง ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่มภาคีในอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และประเทศไทย รวมทั้ง ญี่ปุ่น มองโกเลียและ บังคลาเทศ รวม 8 ประเทศ ... Click

โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
          • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ
คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ
- รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560
- รุ่นที่ 15  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560
- รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/info
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907(คุณทินกร)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “มี WebSite ด้วย WordPress ง่ายเพียง 6 ชั่วโมง” รุ่นที่ 2
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการจะมีเว็บไซต์นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ไม่ต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างโปรแกรมขึ้นมา ขอให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ ต่างๆ หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นประจำอยู่แล้ว และอยากจะมีเว็บไซต์เป็นของต้นเอง เราขอนำเสนอเครื่องมือที่จะทำให้ท่านมีเว็บไซต์เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ เว็บแนะนำสินค้า หรือเว็บที่ท่านต้องการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลหน่วยงาน ก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเครื่องมือที่เราจะแนะนำนี้คือโปรแกรมที่ชื่อว่า WordPress ซึ่งเป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการเว็บ และเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างบล็อก (Blog) หรือ เว็บไซต์ (Web) สามารถใช้งานได้ฟรี

- อบรม 1 วัน (6 ชม) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (09.00 - 16.00 น.)
- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 3,500 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/wp

          • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal" รุ่นที่ 4
ความต้องการพัฒนา “คลังเอกสารดิจิทัล” ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันถือได้ว่าเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสการจัดการความรู้กระแสการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล หรือกระแสการพัฒนาคลังเอกสารสถาบัน เพื่อบริหารจัดการเอกสารที่มีอยู่ในหน่วยงานให้เป็นระบบระเบียบหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal” นี้จึงออกแบบหลักสูตรมาเพื่อตอบรับความต้องการดังกล่าวข้างต้น
          Drupal เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้หลากหลาย รวมทั้งการออกแบบเพื่อใช้บริหารจัดการเอกสารดิจิทัลในรูปแบบ “คลังเอกสารดิจิทัล” โดยมีเครื่องมือเสริมการทำงานที่ช่วยให้รองรับเอกสารได้ทุกประเภท เช่น หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สนใจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัลของตนเอง

- อบรม
2 วัน (12 ชม) วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2560 (09.00 - 16.00 น.)
- ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านละ 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.NSTDAacademy.com/drp

          • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บด้วย Joomla!" รุ่นที่ 3
Joomla คืออะไร Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และ ความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์  สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้จึง เหมาะสมสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สนใจ

- อบรม
 2 วัน (12 ชม) วันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2560 (09.00 - 16.00 น.)
- ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 5,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/jom

มาตรการยกเว้นภาษี 300% เพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรมของภาคเอกชน
ส่วนที่ 1 : Pre - approval --- > นักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้บริหาร และ ผู้สนใจทั่วไป
หลักสูตร  "เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%" รุ่นที่ 6 (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)
เพื่อสร้างความเข้าใจ ด้านมาตรการยกเว้นภาษี  และ เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการเน้นการบรรยาย และ บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานจริงของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กรมสรรพากร / สวทช. และ มหาวิทยาลัย
- อบรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
- โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กทม. (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)
- อัตราค่าลงทะเบียน 4,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   โปรโมชั่นพิเศษ!! รับส่วนลดทันที 15% เหลือชำระเพียง 3,995 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstdaacademy.com/rdc

ส่วนที่ 2 : Self - declaration --- > ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยฯ
หลักสูตร  "ความรู้เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" รุ่นที่ 3 (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน)
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% รวมถึงระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในมุมมองที่ผู้ประกอบการควรทราบเน้นการบรรยาย และ บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานจริงของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 - อบรม วันที่ 6-7 มิถุนายน 59 เวลา 09.00 – 16.30 น.
- โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กทม. (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)
- อัตราค่าลงทะเบียน 8,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   โปรโมชั่นพิเศษ!! รับส่วนลดทันที 15% เหลือชำระเพียง 6,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstdaacademy.com/rdcc

บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที
วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887


NSTDA Academy

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
SDTA2 หลักสูตร Service Design Thinking in Action รุ่นที่ 2  14-15 มิ.ย. 60  12,500
BPM3 หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบ
นักออกแบบ Business Process Modeling and Service Design Thinking 
 25-27 ก.ค. 60  18,500
ADS3 หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Art of Data Science: ADS3) 22-24 ส.ค. 60 22,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CPC2 หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Composite Product Creation by 3D Printing Technology: CPC2) 16-17 พ.ค. 60 12,900
SCM2 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 2 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM) 20-23 มิ.ย. 60 28,500
IOTD2 หลักสูตร IoT สำหรับนักพัฒนา รุ่นที่ 2 (Internet of Things for Developer: IoTD2) 6-9 มิ.ย. 60 24,900
DCM4 หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 (Data Center Management for Operational Efficiency: DCM4) 4-7 ก.ค. 60 24,900
CFO7 หลักสูตรหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 7 (Carbon Footprint for Organization: CFO7) 18-19 ก.ค. 60 10,000
FSB4 หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4 (Fundamental Solar Farm Business: FSB4) 7-10 ส.ค. 60 35,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส  หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
BCS หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard: BCS) 27-29 มิ.ย. 60 23,000
ITDE หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 (ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE2) 6-27 ก.ค. 60
(ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์)
49,000
**44,100
CSS หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 2 (Cloud Security Standard: CSS2) 18-19 และ
24-26 ก.ค. 60
36,000
**32,400
ITA12 หลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 12 31 ก.ค.-4 ส.ค. 60 21,400
ITW6 หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 6 29-31 ส.ค. 60 23,540
workshop27001 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค ตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 3 19-22 ก.ย. 60 32,100
**28,890

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอบ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
รอบ 2/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ"โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที"

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81899
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
info อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ - รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560

- รุ่นที่ 15  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560

- รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560
15,000
wp หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “มี WebSite ด้วย WordPress ง่ายเพียง 6 ชั่วโมง” รุ่นที่ 2 30 มิถุนายน 2560 3,500
drp หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal" รุ่นที่ 4 27-28 กรกฏาคม 2560 5,000
jom หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บด้วย Joomla!" รุ่นที่ 3 วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560 5,000
rdc หลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%" รุ่นที่ 6 23 พฤษภาคม 2560 4,700
rdcc หลักสูตร  "ความรู้เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" รุ่นที่ 3 6-7 มิถุนายน 2560 8,000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
PHP023 PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming 22-26 พ.ค. 60 14,500
MBA011 การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android 22-26 พ.ค. 60  15,000
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2010 Function and Database  29-31 พ.ค. 60  8,900
JAV041 Java Object Oriented Design Patterns      29-31 พ.ค. 60  8,900
MDB005 Advanced Microsoft Access 2013/2010  Macro and VBA Programming 5-7 มิ.ย. 60  8,900
CPL001 C Programming   5-7 มิ.ย. 60  9,000
MUL018 สร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภาพและออกแบบกราฟิก ด้วย Gimp & InkScape 5-8 มิ.ย. 60  12,000
CTR004 Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application: การสร้างรายงานแบบต่างๆ เพื่อแสดงผลบน Web โดยใช้ภาษา ASP.NET(VB.NET) เพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Web โปรแกรมเมอร์  5-9 มิ.ย. 60  13,000
DBM039 Oracle Database 11g  PL/SQL Programming 5-9 มิ.ย. 60  12,500
PHP002 Advanced PHP for Web Service 5-9 มิ.ย. 60  14,000
JAV031 JavaScript for Web Developers 5-9 มิ.ย. 60  12,500
SEC008 Computer Forensic and Investigatio 5-9 มิ.ย. 600  18,000
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals:
การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย
5-9 มิ.ย. 60  15,895
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012  5-9 มิ.ย. 60  14,000
PJM001 Core-Project Management  7-9, 15-16  มิ.ย. 60  12,000
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2010 PivotTable and PivotChart  8-9 มิ.ย. 60  6,900
ITM008 Change Management for IT Implementation Project  8-9 มิ.ย. 60  6,900
ITM035 IT Project Outsourcing   8-9 มิ.ย. 60  6,500
MDB008 Fundamentals Microsoft Access 2013/2010  12-13 มิ.ย. 60  6,500
DMT008 Object Oriented Programming with PHP 12-16 มิ.ย. 60  14,000
DBM031 SQL Server 2012 Administration 12-16 มิ.ย. 60  12,500
UML002  Software Development with UML Design 12-16 มิ.ย. 60  12,000
NWA046 VMware vSphere V5.5: Install, Configure, Manage    12-16 มิ.ย. 60   17,000
CTS005  Cisco Certified Network Associate Routing & Switching   (CCNA)  12-16 มิ.ย. 60  13,000
NWA078  SUN Solaris Fundamental 12-16 มิ.ย. 60  9,500
DBM020  Database Design and SQL  12-16 มิ.ย. 60  12,500
NWA080  Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์  12-16 มิ.ย. 60  12,000
PTN001  Python Development 12-16 มิ.ย. 60  12,500
MDB009 Intermediate Microsoft Access 2013/2010  14-16 มิ.ย. 60  8,900
ITM023 Business Continuity Management: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 15 มิ.ย. 60   4,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.