ประจำเดือน เมษายน 2560

สวัสดีครับทุกท่าน     

          เข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มตัวแล้วนะครับ สำหรับเดือนนี้ก็มีเทศกาลรับกับหน้าร้อน นั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ลูกหลานไทยก็ต้องถือปฏิบัติ กลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ดีเดือนนี้อากาศค่อนข้างร้อน ควรดื่มน้ำมากๆ เพราะร่างกายจะเสียน้ำเยอะในช่วงนี้ อาจเกิดอการเป็นลมแดดได้ ควรอยู่ในที่ร่มและลดหรืองดกิจกรรมหนักๆหรือการออกกำลังกายหนักกลางแจ้ง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดลมแดด และร่างกายเสียน้ำนะครับ ยังไงก็ต้องเพิ่มการดูแลสุขภาพด้วยครับ

สำหรับเมษายน 2560 NSTDA Academy มีหลักสูตรดีๆ มาupdate ดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการ (Innovation Practices Program: IPP)
พบกับหลักสูตรที่เปิดแนวคิดใหม่ ดังนี้

          • หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท (10 Types of Innovation: A Strategy for Business Transformation in Digital Economy) รุ่นที่ 3 เจาะลึกนวัตกรรม 10 ประเภทตามแนวคิด Ten Types of Innovation และเรียนรู้เทคนิคการสร้างนวัตกรรมภายใต้กรอบแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาจริงในการประยุกต์ใช้ และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในการประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือเพื่อสร้าง สรรค์นวัตกรรมที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน นำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้าม อุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

          • หลักสูตร Service Design Thinking Series 2017 หลักสูตรที่สร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างและสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตอบโจทย์และตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Service Design Thinking) ประกอบด้วย
                     1) หลักสูตร Service Design Thinking in Real World รุ่นที่ 2 เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จะสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking ในภาพรวม รู้จักเครื่องมือพื้นฐานและวิธีการใช้งานผ่านกรณีศึกษา เพื่อการประยุกต์ใช้งานในองค์กรและเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
                    2) หลักสูตร Service Design Thinking in Action รุ่นที่ 2 เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking มุ่งเน้นการเรียนรู้เครื่องมือหลักที่สำคัญ และวิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ รวมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริง

โปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology & Advanced Management Program: TMP)   
พบกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

          • หลักสูตรยอดนิยมสำหรับผู้ตรวจสอบ!!! IT AUDIT Masterclass Series 2017 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การบริหารกิจการที่ดี ประกอบด้วยหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 (ITA11 และ ITA12) สำหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในระดับเบื้องต้น และหลักสูตร IT Audit Workshop for Non - IT Auditor รุ่นที่ 6 (ITW6) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบไอทีมือใหม่ที่ต้องการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โปรโมชั่นพิเศษ!!! รับส่วนลด 15%  เมื่อลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร หรือ รับส่วนลด 10% สำหรับศิษย์เก่าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ITA รุ่น 1-12 เมื่อลงทะเบียนหลักสูตร ITW6

          • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cyber Security Policy Masterclass รุ่นที่ 3 (CSP3) เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Digital Government ...เข้าถึงข้อมูลให้ปลอดภัย สำรองข้อมูลแบบไหน ประเมินความเสี่ยงเพียงใด จึงครอบคลุม กับ “การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ที่ไม่รู้…ไม่ทำ...ไม่ได้แล้ว ท่านจะได้ฟังบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเรื่อง Cyber Security กับ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ การสำรองระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมถึงการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการ Bring-Your-Own-Device (BYOD)  พิเศษสุดกับ Checklist เทคนิคการเขียนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมายไอซีที  โปรโมชั่นพิเศษ!! หากลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกั้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับส่วนลด 10%

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program: GPP)
     ขอนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

          • หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Composite Product Creation by 3D Printing Technology: CPC2) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติกับการประยุกต์ใช้วัสดุคอมโพสิตในงานพิมพ์สามมิติ และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจในการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตในประเทศไทย

          • หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4 (Fundamental Solar Farm Business: FSB4) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ นโยบายสนับสนุน ระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนธุรกิจที่ดี การลงทุน การสนับสนุนด้านการเงิน การออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ และการบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สัมผัสและเก็บเกี่ยว Best Practices จากการศึกษาดูงาน Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จอย่างใกล้ชิด

           • หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM) เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบและการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) อย่างครบวงจร ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อการนำไปใช้งานได้จริง และเยี่ยมชม Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  **โปรโมชั่นพิเศษ!! EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 25,650 บาท

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE)
     โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เป็น การสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานของบุคลากรทางด้าน IT ได้ ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี โดยอ้างอิงเกณฑ์การวัดความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลที่ไม่อิง ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่มภาคีในอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และประเทศไทย รวมทั้ง ญี่ปุ่น มองโกเลียและ บังคลาเทศ รวม 8 ประเทศ ... Click


โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ
           คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ
- รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560
- รุ่นที่ 15  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560
- รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/info
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907(คุณทินกร)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “มี WebSite ด้วย WordPress ง่ายเพียง 6 ชั่วโมง” รุ่นที่ 2
          ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการจะมีเว็บไซต์นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ไม่ต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างโปรแกรมขึ้นมา ขอให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ ต่างๆ หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นประจำอยู่แล้ว และอยากจะมีเว็บไซต์เป็นของต้นเอง เราขอนำเสนอเครื่องมือที่จะทำให้ท่านมีเว็บไซต์เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ เว็บแนะนำสินค้า หรือเว็บที่ท่านต้องการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลหน่วยงาน ก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเครื่องมือที่เราจะแนะนำนี้คือโปรแกรมที่ชื่อว่า WordPress ซึ่งเป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการเว็บ และเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างบล็อก (Blog) หรือ เว็บไซต์ (Web) สามารถใช้งานได้ฟรี

- อบรม 1 วัน (6 ชม) วันที่ 28 เมษายน 2560 (09.00 - 16.00 น.)
- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 3,500 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/wp

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal" รุ่นที่ 4
          ความต้องการพัฒนา “คลังเอกสารดิจิทัล” ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันถือได้ว่าเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสการจัดการความรู้กระแสการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล หรือกระแสการพัฒนาคลังเอกสารสถาบัน เพื่อบริหารจัดการเอกสารที่มีอยู่ในหน่วยงานให้เป็นระบบระเบียบหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal” นี้จึงออกแบบหลักสูตรมาเพื่อตอบรับความต้องการดังกล่าวข้างต้น
          Drupal เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้หลากหลาย รวมทั้งการออกแบบเพื่อใช้บริหารจัดการเอกสารดิจิทัลในรูปแบบ “คลังเอกสารดิจิทัล” โดยมีเครื่องมือเสริมการทำงานที่ช่วยให้รองรับเอกสารได้ทุกประเภท เช่น หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สนใจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัลของตนเอง

- อบรม
2 วัน (12 ชม) วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2560 (09.00 - 16.00 น.)
- ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านละ 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.NSTDAacademy.com/drp

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บด้วย Joomla!" รุ่นที่ 3
          Joomla คืออะไร Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และ ความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์  สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้จึง เหมาะสมสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สนใจ

- อบรม
 2 วัน (12 ชม) วันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2560 (09.00 - 16.00 น.)
- ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 5,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โปรโมชั่นพิเศษ!! หากชำระเงินภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
รับส่วนลดทันที 10% เหลือชำระเพียง 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/jom

บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที
วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887


NSTDA Academy

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
10Types3 หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท รุ่นที่ 3 (Ten Types of Innovation:
A Strategy for Business Transformation in Digital Economy: 10Types3)
25 - 26 เม.ย. 60 12,500
SDTR2 หลักสูตร Service Design Thinking in Real World รุ่นที่ 2  24 พ.ค. 60 7,000
SDTA2 หลักสูตร Service Design Thinking in Action รุ่นที่ 2  14 - 15 มิ.ย. 60  12,500
BPM3 หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบ
นักออกแบบ Business Process Modeling and Service Design Thinking 
 25 - 27 ก.ค. 60  18,500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81898
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CPC2 หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์คอมโพสิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Composite Product Creation by 3D Printing Technology: CPC2) 16 - 17 พ.ค. 60 12,900
FSB4 หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4 (Fundamental Solar Farm Business: FSB4) 25 - 28 เม.ย. 60 35,000
SCM2 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 2 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM) 20 - 23 มิ.ย. 60 28,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส  หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSP3 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รุ่นที่ 3 (Cyber Security Policy Masterclass: CSP3) 17 - 19 พ.ค.60 12,000
ITA12 หลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 12 31 ก.ค.-4 ส.ค. 60 21,400
ITW6 หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 6 29-31 ส.ค. 60 23,540

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81892, 81898
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอบ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
รอบ 2/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ"โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที"

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81899
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
info อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ - รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560

- รุ่นที่ 15  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560

- รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560
15,000
wp หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “มี WebSite ด้วย WordPress ง่ายเพียง 6 ชั่วโมง” รุ่นที่ 2 28 เมษายน 2560 3,500
drp หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal" รุ่นที่ 4 วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2560 5,000
jom หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บด้วย Joomla!" รุ่นที่ 3 วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560 5,000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
DBM028 MySQL Administration 18-21 เม.ย. 60  12000
PHP027 PHP using Laravel Framework  19-21 เม.ย. 60  11,000
PJM001 Core-Project Management   19-21,27-28 เม.ย. 60  12,000
ITM023 Business Continuity Management: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  24 เม.ย. 60  4,000
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques  (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)  24-25 เม.ย. 60  6,500
XLS015  Advanced Microsoft Excel 2013/2010 Function and Database
 
24-26 เม.ย. 60   8,900
JAV041  Java Object Oriented Design Patterns   24-26 เม.ย. 60   9,900
ITM095  เรียนรู้เทคนิคการเขียนกระบวนการทางธุรกิจ   24-26 เม.ย. 60   7,000
MUL018  สร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภาพและออกแบบกราฟิก ด้วย Gimp & InkScape   24-27 เม.ย. 60   12,000
NWA082  Network Administration and Monitoring Tools 24-27 เม.ย. 60   13,500
PHP022  PHP for Web Application Development  24-28 เม.ย. 60  12,500
DBM033  SQL Server 2012 Data Warehouse Implementation 24-28 เม.ย. 60   13,500
ITM067  Business Intelligence (BI) Using Pentaho 24-28 เม.ย. 60   12,500
NWA090  Windows Server 2012 Active Directory Domain Service Administration 24-28 เม.ย. 60   12,500
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2010 PivotTable and PivotChart 27-28 พ.ค. 60   6,900
XLS028 Fundamentals Microsoft Excel 2013/2010  2 พ.ค. 60  3,700
JAV043  Java Persistence Hibernate and JPA Fundamentals 2-3 พ.ค. 60  8,000
DBM040  Implement NoSQL Database with MongoDB
 
2-4 พ.ค. 60  11,000
PHP012  PHP using MySQL Database for Web Development  2-4 พ.ค. 60  9,000
CPL002 C++ Programming   2-4 เม.ย. 60  9,000
DBM044 การติดตั้ง และการบริหารฐานข้อมูล MariaDB 2-4 เม.ย. 60   9,500
XLS027  Advanced Microsoft Excel 2013/2010 Chart Professional  3 พ.ค. 60 4,000

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.