ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สวัสดีครับทุกท่าน     

          สำหรับเดือนนี้ เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ เพราะ สถาบันวิทยาการ สวทช. เปลี่ยนภารกิจให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เป็น สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for The Future Academy ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้ทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนและรองรับอาชีพใหม่ 26 อาชีพ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มทักษะในอนาคต (Upskill & Reskill ) ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า

          Career for The Future ยังคงให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกท่านเสมอ มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ตามโปรแกรมฝึกอบรมมานำเสนอดังนี้

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
VF3 หลักสูตร "รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน" (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Days : VF3) 13 - 15 ต.ค. 62 14,900
LCA หลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA) 6 - 8 พ.ย. 62  12,000
CFP หลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Products: CFP) 13 - 15 พ.ย. 62   12,000
MEV3 หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days) รุ่นที่ 3 12 - 13 ธ.ค. 62 7,900


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81904
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
AIP หลักสูตร AI for Thai: Thai AI Service Platform Package A: คอร์สสำหรับผู้บริหาร (Management)
  - อบรมวันที่ 25 ตุลาคม 2562

Package B: คอร์สสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Developer)
 - อบรมวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562

Package A: 8,500 บาท
Package B: 12,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81904
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CSS4 หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 (Cloud Security Standard) รุ่นที่ 4 3-4 และ 18-20 ธ.ค. 2562 36,000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81904
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 62)

รอบ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 28 ก.ย. 62)
รายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81890, 81896, 81900, 81901
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
RDC หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (รุ่นที่ 18)

5 ต.ค. 62

4,700
INFO  “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” [คิดและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ] รุ่นที่ 3

10 - 11 ต.ค. 62

9,900
RDC Online หลักสูตร ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 9) 20 - 21 พ.ย. 62  10,000

INFOPRESENT

 

หลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 4)”
28 - 29 พ.ย. 62

 
9,900


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897 และ 81900
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 7 - 10 ต.ค. 62   11,000
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory 21 - 22 ต.ค. 62 7,800
JAV060 Java RESTful Service 21 - 22 ต.ค. 62 7,500
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 21- 22 และ 24 - 25 ต.ค. 62 12,500
ITM089 Advanced Level Test Analyst 21- 22 และ 24 - 25 ต.ค. 62 12,000
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools 24 ต.ค. 62 4,500
DSA008 Data Analytics Dashboard using Tableau Tools 25 ต.ค. 62 4,500
JAV052 React.js Programming 28 - 3 ต.ค. 62  10,000
MBA016 C# Programming Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin 28 - 3 ต.ค. 62   13,000
ITM063   การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)   28 - 3 ต.ค. 62   11,000
NWA080   Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์   28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62  14,500
ITM102   IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที   29 - 31 ต.ค.  62  8,500
TEC001   Linux Failover Clustering 4 - 5 พ.ย. 62  9,000
DSA001   AI : Python for Machine Learning Programming 4 - 6 พ.ย. 62  12,000
MDB005   Advanced Microsoft Access 2013/2016 Macro and VBA Programming  4 - 6 พ.ย. 62  9,500
PPT002   Advanced Microsoft PowerPoint 2013/2016 for Effective Presentation 4 - 6 พ.ย. 62  8,500
NWA078   SUN Solaris Fundamental  4 - 6 พ.ย. 62  9,500
ITM067   Business Intelligence (BI) Using Pentaho   4 - 8 พ.ย. 62  13,500
MBA011   การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android 4 - 8 พ.ย. 62  15,000
PJM009   Essential Project Management Skills 4 - 8 พ.ย. 62  12,000
DOC009   เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ   5 พ.ย. 62  3,500
DOC010   สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน   6 พ.ย. 62   3,500
MUL014 Adobe Photoshop CC 2018 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ   6 - 8 พ.ย. 62  10,000
XLS039   การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    7 พ.ย. 62  3,500
PTN005  Python: Object Oriented Programming 7 - 8 พ.ย. 62  8,000
XLS040   การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล    8 พ.ย. 62  3,900
ITM008   IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที 11 - 13 พ.ย. 62   8,500
TEC013   Hardening Network Infrastructure   11 - 13 พ.ย. 62  16,500
DBM041  Implement Apache Hadoop for Big Data 11 - 13 พ.ย. 62  11,500
TEC014   Hacking and Hardening Windows OS   11 - 14 พ.ย.  62  10,000
DBM039   Oracle Database PL/SQL Programming 11 - 15 พ.ย. 62  13,500
DSA005   Machine Learning : Hands-On Python and R In Data Science   11 - 15 พ.ย. 62  16,500
NWA054   Network and Internet Security for IT Professionals 11 - 15 พ.ย. 62  14,000
XLS041   การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์   12 - 13 พ.ย. 62   7,000
MUL022   การออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิกและงานแอนิเมชั่น แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint   13 - 15 พ.ย. 62   10,000
TEC011 Information Security Fundamental 14 - 15 พ.ย. 62  13,000
XLS042   สร้าง Chart วิเคราะห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์   14 พ.ย. 62   3,700
XLS043   การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ 15 พ.ย. 62   3,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.