ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

สวัสดีครับทุกท่าน     

        ลมเย็นๆเริ่มเข้ามาสัมผัสกายแล้ว สังเกตได้ว่าเริ่มค่ำเร็วขึ้น กลางวันร้อน กลางคืนหนาว (ในต่างจังหวัด) แต่กรุงเทพอากาศเย็นในตอนกลางคืน เพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้ว ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะครับ เพราะช่วงเปลี่ยนฤดูร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน สำหรับเดือนนี้ NSTDA Academy มีหลักสูตร Update เพิ่มเติมความรู้ดังนี้

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program: GPP)
          พบกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้
          • หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) รับรองหลักสูตรโดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจในการคำนวณปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้น้อยลง จัดอบรมปีละ 1 รุ่น เท่านั้น!!

          • หลักสูตรอุตสาหกรรม 4.0: มิติใหม่ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry 4.0: a New Dimension for the Next Gen. Industry: ID4) เป็นหลักสูตรที่นำเสนอแนวคิดในแง่มุมต่างๆ ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจดิจิทัล แนวทางการใช้อุตสาหกรรม 4.0 กับอุตสาหกรรมไทย การปรับตัวของอุตสาหกรรมให้เป็นดิจิทัล (Digital Transformation) การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ในอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนการสาธิตการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่น IoT การใช้ระบบ Machine Learning และการสร้างระบบ Manufacturing 4.0 และการศึกษาดูงาน Smart Factory ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 ณ ประเทศไต้หวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานธุรกิจหรืออุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคตได้

           • หลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล รุ่นที่ 2 (Data Center Strategic Investment: DCI2) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง/ผู้อำนวยการศูนย์ไอที/ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลอาวุโส เพื่อเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการลงทุนในศูนย์ข้อมูลให้เหมาะสมกับองค์กร ตอบสนองความต้องการและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สามารถเลือกระดับ Tier ของศูนย์ข้อมูลที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกรรมขององค์กรได้ รวมถึงวิเคราะห์ข้อจำกัดในการลงทุน ความเสี่ยงทางธุรกิจ และผลกระทบในการบริหารและปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลในระยะยาว และศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลชั้นนำ ณ ประเทศญี่ปุ่น

          • หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC2) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย **โปรโมชั่นพิเศษ!!!  EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 11,250 บาท) 

 

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE)
     โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เป็น การสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานของบุคลากรทางด้าน IT ได้ ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี โดยอ้างอิงเกณฑ์การวัดความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลที่ไม่อิง ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่มภาคีในอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และประเทศไทย รวมทั้ง ญี่ปุ่น มองโกเลียและ บังคลาเทศ รวม 8 ประเทศ ... Click


โปรแกรมฝึกอบรม Integrated HRD
         
พบกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้
         • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ 
คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ

- รุ่นที่ 17  ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค. 60

- รุ่นที่ 18  ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค. 61

- รุ่นที่ 19  ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 61

- รุ่นที่ 20  ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 61

รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/info
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907(คุณทินกร)  0 2644 8150 ต่อ 81897, 0 2564 7000 ต่อ 6216 (คุณพิมพิชชารัณย์)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         • หลักสูตร “Advance Infographic Motion: สร้าง Infographic Motion ฉบับมืออาชีพ” รุ่นที่ 1
ขอเสนอ ++ หลักสูตรใหม่ ที่ทำให้คุณเป็นมืออาชีพด้าน Motion infographic รู้ทุกขั้นตอน กระบวนการ และลงมือทำแบบมืออาชีพ ตาม Concept ที่คุณจินตนาการ หลักสูตร “Advance Infographic Motion: สร้าง Infographic Motion ฉบับมืออาชีพ” รุ่นที่ 1
- ระหว่างวันที่ 17-18, 24-25 มกราคม 2561 (จำนวน 4 วัน)
- สถานที่ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ศูนย์การค้าเอ็มบีเค กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907(คุณทินกร) 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          • หลักสูตร “สร้างการนำเสนอด้วย Video infographic เพิ่ม Skill การสื่อสาร สำหรับมือใหม่” รุ่นที่ 1
ขอเสนอ ++ หลักสุตรใหม่ !! หลักสูตร “สร้างการนำเสนอด้วย Video infographic เพิ่ม Skill การสื่อสาร สำหรับมือใหม่” รุ่นที่ 1
- ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวน 3 วัน)
- สถานที่ โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส ศูนย์การค้าเอ็มบีเค กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81897, 0 2564 7000 ต่อ 6216 (คุณพิมพิชชารัณย์)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         • หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%" รุ่นที่  8  (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)
เพื่อสร้างความเข้าใจ ด้านมาตรการยกเว้นภาษี และ เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการ เน้นการบรรยาย และ บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานจริงของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กรมสรรพากร / สวทช. และ มหาวิทยาลัย
- วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
- ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 26 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
www.nstdaacademy.com/rdc
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81896 (คุณนพดร) 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการเช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องสัมมนา
ด้วย ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการเดินทางที่แสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพียง 3 นาที วันนี้ สถาบันวิทยาการ สวทช. พร้อมเปิดตัวห้องอบรมที่ทันสมัย ด้วยจำนวนที่นั่งที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ...Click 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2564  7000 ต่อ 81885-81887


NSTDA Academy

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
CFP หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Foortprint of Products: CFP) 8 - 10 พ.ย. 60 12,000
ID4 หลักสูตรอุตสาหกรรม 4.0: มิติใหม่ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry 4.0: a New Dimension for the Next Gen. Industry: ID4) 6 ก.พ. 61  
ศึกษาดูงาน
ณ ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 61
69,000
DCI2 หลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล รุ่นที่ 2 (Data Center Strategic Investment: DCI2) 12 ก.พ. 61  99,000
FEC2
หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC)
7-9 ก.พ. 61 12,500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอบ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
รอบ 2/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ"โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที"


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81899
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
rdc หลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%" รุ่นที่  8

21 พ.ย. 2560

4,700
info อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

- รุ่นที่ 17  ระหว่างวันที่  20-21 ธ.ค. 60

- รุ่นที่ 18  ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค. 61

- รุ่นที่ 19  ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 61

- รุ่นที่ 20  ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 61

15,000
infomo หลักสูตร “Advance Infographic Motion: สร้าง Infographic Motion ฉบับมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 17-18 และ 24-25 ม.ค. 61 27,000
vinfo หลักสูตร “สร้างการนำเสนอด้วย Video infographic เพิ่ม Skill การสื่อสาร สำหรับมือใหม่” รุ่นที่ 1 - ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 61 18,000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81896-81897
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส หลักสูตร วันที่อบรม ราคา
MDB008 Fundamentals Microsoft Access 2013/2010 6-7 พ.ย. 60 6,500
NWA077 TCP/IP Internetworking 6-8 พ.ย. 60 9,500
SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures  6-10 พ.ย. 60 15,000
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB  7-9 พ.ย. 60 11,000
MDB009 Intermediate Microsoft Access 2013/2010 8-10 พ.ย. 60 8,900
PTN002 Python Fundamental 8-10,13-14 พ.ย. 60 12,500
ITM051 Practical Business Process Improvement 13-14 พ.ย. 60 6,500
JAV047 Node.js Programming 15-17 พ.ย. 60 9,500
NWA001 Understanding Network Fundamentals 13-15 พ.ย. 60 9,000
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012    13-17 พ.ย. 60 14,000
ITM086 IT Risk Management (Workshop 15-16 พ.ย. 60 6,900
MDB005 Advanced Microsoft Access 2013/2010 Macro and VBA Programming 15-17 พ.ย. 60 8,900
JAV031  JavaScript for Web Developers  20-24 พ.ย. 60 12,500
CTR002  Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์  20-24 พ.ย. 60 12,500
NWA046 VMware vSphere V5.5: Install, Configure, Manage    20-24 พ.ย. 60 17,000
DBM020  Database Design and SQL  20-24 พ.ย. 60 12,500
XLS016  Advanced Microsoft Excel 2013/2010 Macro and VBA Programming 20-24 พ.ย. 60 12,000
NWA089 Windows Server 2012 Administration  20-24 พ.ย. 60   12,000
DOC004  Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 20-24 พ.ย. 60    6,500
ITM089   Advanced Level Test Analyst  27-30 พ.ย. 60   12,000
MUL014 Adobe Photoshop CS6+CC การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ  28-30 พ.ย. 60  10,000
PHP022  PHP for Web Application Development 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60  12,500
DMT008 Object Oriented Programming with PHP 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 14,000
DBM039 Oracle Database 11g  PL/SQL Programming 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 12,500
CTS008 VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.2 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 16,500
NWA076 SUN Solaris Administration 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 14,000
NWA090 Windows Server 2012 Active Directory Domain Service Administration 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 12,500
NWA054 Network & Internet Security for IT Professionals 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 14,000


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.