Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 5)”

     เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) ได้เริ่มจัดการฝึกอบรมหลักสูตรแรกในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) คือ หลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 5)” ณ ห้องจามจุรี 1 และ 2 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งได้รับความรู้และความสนุกสนานกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมเช่นเดิม

     โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ สถาบันฯ และ โรงแรมฯ ได้มีมาตราการต่างๆ ที่ช่วยป้องกันการระบาดของ Covid-19 ตั้งแต่
     1. การคัดกรองผู้เข้าฝึกอบรมด้วยการวัดไข้ตั้งแต่ประตูทางเข้าของโรงแรม ซึ่งอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส
     2. ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทำการสแกน QR code ในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อแสดงต่อพนักงานก่อนเข้าหรือออกจากพื้นที่ฝึกอบรม
     3. มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่จุดลงทะเบียนและบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม
     4. ให้ใช้บริการลิฟท์อยู่ที่ 5 ท่านต่อลิฟท์ 1 ตัว
     5. ทางโรงแรมจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณห้องน้ำทุกๆ 30 นาที
     6. มีการจัดที่นั่งในห้องฝึกอบรมที่เว้นระยะห่าง 1 - 1.5 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
     7. มีการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันจะมีการให้บริการในรูปแบบการจัดเป็นเซ็ทเฉพาะบุคคล
     8. พนักงานของโรงแรม ทีมผู้จัดงานและผู้เข้าฝึกอบรมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการให้บริการและเข้าฝึกอบรม