Career For The Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม โดยได้รับความสนใจโดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

          หลักสูตร "Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและวัสดุน้ำหนักเบาที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีน้ำหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษา(Case Study) และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำด้านยานพาหนะสมัยใหม่เข้าร่วมบรรยาย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานพาหนะและชิ้นส่วน เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่    

          โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณบูรพา ธีระโรจนารัตน์ และคุณมารุต บุญประเสริฐ จากบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย จากบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ในกลุ่มบริษัทโชคนำชัย (CNC Group) คุณสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล และ คุณธีร ลี้ภัยเจริญ จากบริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด คุณเศรษฐวิทย์ สิริวโรชา จากบริษัท เอฟอีวี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมด้วย นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ จากสวทช. อาทิ ดร. ชินะ เพ็ญชาติ จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) คุณนิทัศน์ ปานอ่อน จากศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

          เว็บไซต์ของหลักสูตร: https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/innovationtraining/lwv2020-1