Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)

          เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรม "หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 ท่าน
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) และการนำหลักการนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ ตามหลักมาตรฐาน ISO 14040s โดยใช้หลักคิดของ Life Cycle Thinking เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
         การอบรมในหลักสูตร ประกอบด้วยภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ไพรัช  อุศุภรัตน์ Registered CFP Verifier คุณณิชา สุโขดมโชติ Registered CFP Verifier และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
         หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/environmental/lca2019-2