Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯเพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% รุ่นที่ 18

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจและใช้งานวิจัย เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการฯ ตามมาตรการภาษี 300% (รุ่นที่ 18)  เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส กทม. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 18 ท่าน อาทิเช่น บริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอเชียสตาร์ เทรด จำกัด บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด บริษัท ฟลิง จำกัด บริษั เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด และ สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อเป็นสื่อในการกาสร้างความเข้าใจ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี ตามที่กระทรวง    การคลัง โดยกรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในการหักค่าใช้ จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จาก 2 เท่า เป็น 3 เท่า และขยายความครอบคลุมรวมไปถึงกิจกรรมนวัตกรรมนั้น ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ซึ่งเพิ่มอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็น 3 เท่า เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562