Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เรียนรู้ สัมผัส “HPP” นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร”

 เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (ชื่อเดิม สถาบันวิทยาการสวทช.) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เรียนรู้ สัมผัส “HPP” นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหารณ ห้องการ์เด้น 1 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครและโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 ท่าน

ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารและเทคโนโลยี HPP พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสจริงในกระบวนการ HPP กับอาหารตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น น้ำผลไม้ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเล เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เห็นภาพและเข้าใจในเทคโนโลยี HPP เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนในเทคโนโลยี HPP ต่อไปได้อีกด้วย