หลักสูตร Service Design Thinking in Action รุ่นที่ 2 สร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่าง เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Service Design Thinking)

        “Service Design Thinking” คือ การประสานเครื่องมือและชุดความคิดของการออกแบบบริการ (Service Design) และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยงจาก Unknown Factor ต่างๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้ เครื่องมือและชุดคิดแบบนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีการซื้อซ้ำหรือบอกต่อกันไป สามารถประยุกต์ใช้งานในองค์กร และเพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

       "Service Design Thinking in Action" เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking มุ่งเน้นการเรียนรู้เครื่องมือหลักที่สำคัญ และวิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ รวมทั้งได้ลงมือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริง

       ซึ่งจะได้รับแนวคิดการสร้างสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการ โดยการประยุกต์ใช้ Service Design Thinking Process-Toolkits เป็นการต่อยอดสร้างความคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการ อบรมระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม บรรยายโดย อ. อภิทาน ลี รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (มจธ.) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน