Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง" (Railway System and Management)

     เมื่อวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA)
ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง" (Railway System and Management) ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ มีผู้เข้าอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จำนวน 20 ท่าน
     โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง (Introduction to Railway System) และการวางแผนและการจัดการระบบขนส่งทางราง (Railway System Planning and Administration) รวมถึงการศึกษาดูงานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า และการบริหารจัดการสถานี ณ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม