NSTDA Academy จัดฝึกอบรม Chatbot Design for Business รุ่นที่ 2

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตร"Chatbot Design for Business : Management  & Developer" ประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Define  Design Develop ระหว่างวันที่ 20 -22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
          การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแชตบอตเพื่อการใช้งานจริงให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะแชตบอตไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นเพียงแค่การถามมาตอบไป แต่ภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องสื่อสารกับมนุษย์ได้นั้น เต็มไปด้วยปรัชญาเบื้องลึกอีกมากมาย แชตบอตจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถใส่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแล้วจะสามารถทำงานอย่างดีเยี่ยมได้ทันที จึงจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาจุดที่เหมาะสมที่สุด ทีมพัฒนาต้องมีทักษะที่ส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการ ภายใต้สถานการณ์และบริบทความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากภาคเอกชน รวมทั้งการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 ท่าน