NSTDA Academy ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม Art of Data Science รุ่นที่ 5

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรม "หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science: ADS)" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
          การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจมากที่สุด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากกลุ่มธุรกิจธนาคาร การเงิน การแพทย์ รวมทั้งการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ท่าน