NSTDA Academy นำคณะผู้เข้าอบรม วศร.9 ศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางราง ณ ประเทศญี่ปุ่น

           สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้นำคณะผู้เข้าอบรม “หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9" (วศร.9) ศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางราง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฏาคม 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ด้านระบบขนส่งทางราง ดังนี้
          - OMIYA Railway Museum  ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวิวัฒนาการของการรถไฟในประเทศญี่ปุ่น
          - Japan Transport Engineering Company (J-TREC) เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถไฟฟ้า เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถไฟฟ้า
          - Railway Technology Research Institute (RTRI) เยี่ยมชมห้องวิจัยทดสอบ และรับฟังการบรรยายและเรียนรู้แนวทางการดำเนินการงานวิจัยด้านระบบรางในห้องวิจัยโบกี้รถไฟ (Rolling Stock: Dynamic Test) โดย Dr. Kotaro ISHIGURI และระบบรถไฟฟ้า (Electrification: Trolley wire) โดย Dr. Takamasa HAYASAKA รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Maglev
          - TSUKUBA EXPRESS เรียนรู้การบริหารงานรถไฟฟ้าสายเอกชนของประเทศญี่ปุน รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
          - Tokyo Metro ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการ Shinkiba Station เรียนรู้การบริหารงานรถไฟฟ้าใต้ดินห้องฝึกอบรมระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway signalling system) การฝึกหัดขับรถไฟด้วยเครื่อง Driving Simulator
          - Tokyo Monorail Depot ศึกษาการบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า Monorail ของกรุงโตเกียว
          - Kyosan Electric Mfg เยี่ยมชมโรงงานผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนของรถไฟฟ้า
          - JR-Freight  Tokyo Terminal ศึกษาด้านระบบการขนส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งทางรางของประเทศญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน