ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562

สถาบันวิทยาการ สวทช.

ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2562 รอบเดือน เมษายน ประจำปี 2562

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 198 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 682 คน แบ่งออกเป็น

ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

สอบผ่าน จำนวน 5 คน จากผู้เข้าสอบ 58 คน

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

สอบผ่าน จำนวน 193 คน จากผู้เข้าสอบ 624 คน

***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน

ในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

เกณฑ์ในการสอบผ่าน

ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

 

ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

 รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 2: FE (จำนวน 5 คน)

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 Mr.Gurvan  Kervern  
2 นายรัตนพล  พานิชนิตินนท์ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 นายณยศ  บรรจง บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
4 นายปัญญวิทย์  เอกวรวงศ์ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 นายพีรศักดิ์  หลงจิตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP (จำนวน 193 คน)

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 นายสุพจน์  บุญเจริญ กรมทางหลวงชนบท
2 นางสาวปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนานิภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3 นายวิศรุต  ขวัญคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4 นายคมสัน  เอี่ยมจำรัส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นางสาวคณิตา  ทรัพย์พลับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6 นายพิพัฒน์พงษ์  ทานา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7 นายภูริชญ์  เอมะปาน บมจ.ท่าอากาศยานไทย
8 นางสาวอัจฉราภรณ์  อุประ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9 ว่าที่ร้อยตรีสนั่น  โรจนกูร บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จำกัด
10 นายสุชาติ  ทองทา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
11 นางสาวณัฐสิกา  กิจวรวุฒิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
12 นายคทา  เพชรคุ้ม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
13 นายสุชาติ  ปิติพัฒน์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
14 นายสานิตย์  เผือกทอง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
15 นายพิสิฐ  สุยพงษ์พันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
16 ร้อยตรีปวรปรัช  หันกระสัน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
17 พันจ่าอากาศเอกปกรณ์  ศิริวัฒน์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
18 นายเจตนรินทร์  น้ำขาว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
19 นายอาชวิน  พึ่งผลงาม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
20 นายชลธี  พันธุ์เณร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
21 นางปาริชาต  จุลกัลป์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
22 นายธงศักดิ์  บุญตือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
23 พันจ่าอากาศตรีปรีชา  ตองอ่อน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
24 นายพรเทพ  รุ่งราษี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
25 นายทศพร  ยันตะกนก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
26 นายพิสิษฐ์  วิเชียรธนทัต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
27 นายวรวีร์  พรหมอินทร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
28 พันจ่าอากาศตรีพงศ์ภรณ์  จุลานนท์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
29 นางอัจฉรา  ปิตกาญจนกุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
30 นางสาวรุ่งรัตน์  อุโฆษวรรณะ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
31 เรืออากาศเอกหญิงกนกวรรณ  วิจารณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
32 นายคงดนัย  วรครุธ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
33 นางสาวศุภจิตต์  มาสถิตทรัพย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
34 นายอุดม  ศราวุธานุกูล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
35 นายกุลเทพ  บุญญะ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
36 นายธวัชชัย  รัตนทองคง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
37 นายนัยสิทธิ์  โฉมงาม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
38 นางสาวนมณ  สินธวาชีวะ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
39 นายเพิ่มพล  ศรีพงษ์พิจิตร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
40 นางสุธิดา  คุัมเกตุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
41 นายธนภัทร  สิชฌนุกฤษฏ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
42 นายประภาคาร  สุภานันท์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
43 นายวัชรวิชญ์  สุวรรณชัยศักดิ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
44 นางสาววชิรกานต์  แย้มเมฆ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
45 นายสิทธิกร  อัศวธิตานนท์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
46 นายวัชรากร  พุทธวรรณะ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
47 นายภาณุ  เบ็ญจกุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
48 นายวรวิศว์  ทัศนศร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
49 นายศิริพล  เทพยกุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
50 นางอรุณศรี  จุลพุ์ปสาสน์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
51 นางอัจฉริยา  เมฆอิ่ม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
52 นายทัยยา  วิเศษสุวรรณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
53 นายชาญชัย  ธีระโรจน์สกุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
54 นางสาววิไลวรรณ  สีโนนเคน บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด
55 นายปิยะชัย  ทิพวัน บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด
56 นายสุริยา  ประมาพันธ์ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด
57 นางสาวจรรยารักษ์  สุอำภา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
58 นางสาวอิสริยา  พุฒิเลอพงศ์ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด
59 นายจุลพงษ์  ถนอมเทวศิริกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 นายณัฐกมล  สุนทรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 นางสาวณัฐติกานต์  ขันชัยภูมิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 นางสาวปภาดา  พิมพ์พันธ์กุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 นางสาวอภิญญา  สารสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 นางสาวกฤตยา  อินทร์แป้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 นายจิรกิตติ์  บุญมณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 นายนนทนันท์  ศิลปธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 นายสิริวัฒน์  หิรัญชัชวาลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 นายเสรีภาพ  สุกเหลือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 นายภาณุพงศ์  ชัยศร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 นายวสวัตติ์  บึงกาญจนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 นางสาวศศิมา  จันดีเวียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 นางสาวณัชชารัตน์  ใจอ่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 นายวงศกร  นพเก้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 นางสาวกุลธรา  บุญทวี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 นายจักรพันธ์  โนนชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 นายเจียมศักดิ์  โหมดนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 นายเนติพงษ์  กัญญะลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 นางสาววริญญา  สร้อยแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 นายกรกฎ  สุณาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 นายไชยรัฐ  จันทร์บุญเจือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 นายนนทวัฒน์  นามบุญลือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 นายวิสุทธิ์  ปรีชาวิทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 นายศิวกร  อนันต์เอื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 นางสาววศินี  จันทรโสภณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 นางสาวณัฐกัลย์  วาริยันต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 นายพศิน  ขอบุญส่งเสริม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 นายราเชน  กลิ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 นางสาวกัญญารัตน์  ภูริศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 นายกัณชาติ  อภิสิทธิสานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 นายณัฐพงษ์  เลิศวรสิริกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 นายนพกร  ขันติวีรวัฒน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 นายนิติธร  บุญทวี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 นายศุภรัตนทรี  บัวพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 นายอนุสิษฐ  โพธิ์เย็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 นายชนชิต  วิทยาวงศ์รุจิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 นายภราดร  ธรรมมิยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 นายยุติธรรม  พรหมกัลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 นายศาสตร์ศิลป์  สารสัสดีกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 นายศุภณัฐ  เหลี่ยมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 นายธนาวุฒิ  นาบรรดิฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 นายฐิติพงศ์  รุ่งประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
102 นางสาวธนศุกาญจน์  โนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
103 นายธเนศพล  ตั้งนิติธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
104 นายอภิวันชัย  ยื่งถาวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
105 นายณัฐกานต์  ปุกปินกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
106 นายยศวรวิทย์  ใจแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
107 นางสาววิไรลักษณ์  อนันกสะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
108 นางสาวฟ้าใส  พรบำรุงชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
109 นายจักรกฤษณ์  บาหยัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
110 นายณัฐนนท์  งามสมศักดิ์สกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
111 นายสหรัฐ  นิ่มถนอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
112 นายปิยกรณ์  ประยูรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
113 นายรัฐพงศ์  จันทร์สุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
114 นายภธรเดช  ปิติโชคเดชอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
115 นายธัญญะ  นามโคตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
116 นายภานุทัต  ศิลปวิทยาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
117 นายสุทธวัฒน์  จีนมะเริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
118 นายสุทธินันท์  วงศ์สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
119 นายชัยนันท์  พึ่งพิมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
120 นายภาณุ  บำรุงจิตต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
121 นางสาวอุมาภรณ์  เจียนเกาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
122 นายธวัชชัย  นาชัยฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
123 นายผาสุข  เผือดจันทึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
124 นายกิตติชัย  ซุ่มทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
125 นายณัฐวุฒิ  สุโทสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
126 นายราเมศวร์  เกลื่อนสันเทียะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
127 นายไชยกร  วรรณภักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
128 นายธนกฤษ  แขนโคกกรวด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
129 นายปรเวศ  กุลพฤทธิ์เมธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
130 นายวรโชติ  หวังผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
131 นายพงศธร  เพชรเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
132 นางสาวธัญชนก  ตั้งตรงหฤทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
133 นายจักรกฤษณ์  นารอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
134 นายนรินทร์  แย้มศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
135 นางสาววันนิสา  เชื้อประทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
136 นายวีระวัฒน์  อินทร์สอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
137 นางสาวปิยะนุช  ม่วงวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
138 นายอภิวัฒน์  โสสีทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
139 นายรักชาติ  ทนอุก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
140 นางสาววาสินี  อุดมไพบูลย์สุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
141 นายณัฐพนธ์  บุตรดาชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
142 นายภาณุวัฒน์  แก้วบ่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
143 นางสาวอัญชลิตา  แก้วบ้านเหล่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
144 นายบุรินทร์  รู้หลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
145 นายอภิสิทธิ์  ปะสาวะเท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
146 นายอนุวัฒน์  สุขสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
147 นายวีรชน  ฉ่ำชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
148 นางสาวพิมพ์ลักษณ์  เตียวัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
149 นายพงศกร  อุทารจิตต์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
150 นายชิษณุพงศ์  พรมอ้น มหาวิทยาลัยพะเยา
151 นางสาวจารุวรรณ  แซ่นก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
152 นายนราวิชญ์  สุขเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
153 นายพิเชษฐ  สีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
154 นายอภิชัย  ทับทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
155 นายภาณุพงศ์  เขตกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
156 นายศักดิ์สิทธิ์  แซ่เอี้ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
157 นางสาวศิญาณี  งบพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
158 นางสาวประภัสวรรณ  สิทธิถนอมวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
159 นายนพคุณ  อธิจันทรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
160 นายภัทรพล  คงบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
161 นายพัชรพฤก  เจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
162 นายสิทธิชัย  ผิวอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
163 นายภคิน  กรณ์ธมนต์โภคิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
164 นายสันต์ชัย  ขานสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
165 นายธีรศักดิ์  ฤทธิรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
166 นายเฉลิมลาภ  ลิ้มประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
167 นางสาวลักษิกา  แสนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
168 นายกฤษฏร  สวามีชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
169 สิบเอกวิริทธิ์พล  หิรัญอนันต์พงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
170 นายณัฐพล  บุญสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
171 นายณัฐดนัย  จารย์โพธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
172 นายธนวัฒน์  อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
173 นายพชรพล  บุญรอด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
174 นายธีรทัช  ปลีกล่ำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
175 นายธิติสรร  เพียรพ่วงพันธ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
176 นายปฐมพร  จันทร์แจ่มใส สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
177 นายอภิสิทธิ์  พูลทอง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
178 นายเกียรติธนพัฒน์  อินต๊ะสี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
179 นางสาวชนิษฐา  ปาวี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
180 นายมกรเทพ  บุญโพธิ์สิริ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
181 นายถาวร  สุวรรณวยัคฆ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
182 นายธัญ  สันตติวงศ์ไชย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
183 นายธีรพงศ์  สุกสีนาค สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
184 นางสาวกาญจนา  คาดหมาย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
185 นางสาวธัญชนก  สังข์แก้ว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
186 นายวิศรุต  แน่นอน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
187 นางกมลวรรณ  จันทรนิมิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
188 นางสาวนรรธมน  จันทร์ทองอิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
189 นายพิทักษ์ชน  กันทวารี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
190 นายภุชงค์  คงสุทธิ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
191 นางสาวนาตยา  เลื่องลือ สำนักงานประกันสังคม
192 นายขวัญเจริญ  พิชญ์วณิชชากุล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
193 นางสาวจาฏุพัจน์  พันธกิจเจริญกุล อิซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด


ทั้งนี้ ลำดับของการประกาศรายชื่อไม่ได้อ้างอิงตามคะแนนสอบแต่อย่างใด

สวทช.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์