NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 8)

         ปัจจุบัน  ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น สำนักงาน-พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ด้วยการดำเนินงานรับรองโครงการฯ ที่ผ่านมา มีแนวโน้มของการยื่นข้อเสนอโครงการและมูลค่าโครงการวิจัยฯ ของภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวทช. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการรับรองโครงการวิจัยฯ ที่เรียกว่า “ระบบ RDC Online” โดยเริ่มนำมาใช้งานตั้วแต่วันที่ 1 สิงหาคม ปี 2557 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นแบบคำขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทาง สวทช. ตรวจสอบและพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะทำให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถป้องกันและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของโครงการวิจัยที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ 


          การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 8) เพื่อประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% ได้จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องจามจุรี 2  โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีบริษัทส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบ RDC Online และ สามารถนำกลับไปปรับใช้งานกับการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยฯ ของบริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ กว่า 8 บริษัท