NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Presentation Infographic เพื่อการสื่อสารแบบมืออาชีพ” ให้กับนักเรียนทุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Presentation Infographic เพื่อการสื่อสารแบบมืออาชีพให้กับนักเรียนทุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 ท่าน

ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อประเภทต่างๆ มามากกว่า 10 ปี และอีกทั้งยังเป็นวิทยากรหลักสูตร infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศกับวิกฤตสุขภาพที่คนไทยจะต้องแลก” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำสื่อ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน