NSTDA Academy ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดฝึกอบรม “หลักสูตร วศร. 9"

       ถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9” (วศร.9) ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม-8 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาดูงานในประเทศ และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค การบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง ที่จะร่วมมือกันทำงานอย่างบูรณาการในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน  

       การฝึกอบรม วศร. ได้ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องจำนวน 8 รุ่น โดยมี นายนัยรัตน์ อมาตยกุล ที่ปรึกษา สวทช. เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งในรุ่นที่ 9 นี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย จากภาครัฐ จำนวน 3 คน ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 14 คน ภาคการเดินรถ จำนวน 4 คน และภาคสถาบันการศึกษา จำนวน 13 คน 

 

       ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร วศร.9  ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ โดยมี ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และดร. เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษา ผู้แทน สอวช. ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร วศร. 9 หลังจากนั้นได้มีการกล่าวปฐมนิเทศโดย นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยและนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ” โดยคุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางราง และกล่าวต้อนรับรุ่นน้อง วศร.9 โดย นายดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางราไทย (วศรท) และผู้แทน วศร. รุ่นที่ 1 - 8

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ www.nstdaacademy.com/ren