NSTDA Academy มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สวทช. โดย สถาบันวิทยากร สวทช. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สอบผ่าน ประจำปี 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ในปี 2561 มีผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จำนวน 304 คน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

level 1: Information Technology Passport Examination (IP) จำนวน 301 คน
level 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) จำนวน 2 คน
level 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP) จำนวน 1 คน

พิธีมอบประกาศนียบัตร จัดขึ้นในงานการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 15 NAC 2019
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรในงาน NAC ทั้งหมดจำนวน 114 คน
และมีผู้เข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรในวันงานทั้งสิ้นจำนวน 73 คน

 ในปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ทำคะแนนสอบ 3 อันดับสูงสุดใน 6 ประเทศ ของ ITPEC จำนวน 7 คน ดังนี้
ระดับ AP จำนวน 1 คน ได้แก่ นายณธรรม ธรรมาณิชานนท์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ระดับ IP จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นางวชิราพร ฤทธิ์ฉ่ำ จาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. นายภัทรกฤต เหมือนสุ่ม จาก บริษัท คอมพิวเตอร์ซายน์ จำกัด
3. นาย พิชิตชัย แย้มศรีบัว จาก ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก
4. นายยศพัทธ์ ศรีวิสทิยกุล จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
5. นายวรรษดนย์ กลิ่นระรวย จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
6. นางมนธวัล ดอนกลาง  จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โดยปี 2019 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ITPEC Top Gun Program ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก IPA ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประเทศไทย ได้ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่ นายณธรรม ธรรมาณิชานนท์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผูู้สอบผ่านระดับ AP และ
นายวิจิตร เชื้อบุปผา จาก บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ผู้สอบผ่านระดับ FE

ทั้งนี้ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

 

ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร