NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Service Innovation Masterclass 2019

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตร"นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่ (Service Innovation Masterclass 2019)" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ท่านคิดค้นบริการข้อเสนอใหม่ๆ ที่ลูกค้าประจำยังต้องบอกต่อ...จัดอบรมเมื่อวันที่ 19-21, 25-26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม  โดยได้รับความสนใจจากทั้งธุรกิจภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐอีกด้วย  

          ในยุคดิจิทัล Customer Experiences and Value Creation เป็นพื้นฐานสำคัญของ Business Transformation จะช่วยสรรค์สร้างการบริการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมให้กับองค์กร นำพาองค์กรก้าวเข้าสู่ Digital Economy  ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนให้พัฒนาเติบโตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

          สำหรับองค์กรที่กำลังมองหากระบวนการ/เครื่องมือ เพื่อจะนำไปปรับปรุงการทำงานให้ไหลลื่นขึ้น "Service Innovation" เป็นการสอนให้ใช้เครื่องมือต่างๆ (Canvas, Service Blueprinting, Bizagi) จากกรณีศึกษาจริง เพื่อตอบโจทย์การทำงานของลูกค้าให้เห็นถึงปัญหา นำไปอุดช่องโหว่ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุด มุ่งเน้นให้ตอบโจทย์นวัตกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Innovation Best Practices)

          หน้าเว็บไซต์หลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/innovationtraining/sim2019-1