NSTDA Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)”

          สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems)” ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 ท่าน
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems) ตามมาตรฐาน ISO 14045:2012 ให้กับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ได้สามารถนำเครื่องมือการประเมินนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร หรือปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ไพรัช  อุศุภรัตน์ และ รศ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรฐกิจ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

          หน้าเว็บไซต์หลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/environmental/eap2019-1