NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯเพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% รุ่นที่ 14

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจและใช้งานวิจัย เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ โดยจัดสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการฯ ตามมาตรการภาษี 300% (รุ่นที่ 14)  เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพณ (ฟอร์จูน)  กทม. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 22 ท่าน เพื่อเป็นสื่อในการกาสร้างความเข้าใจ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการภาษี ตามที่กระทรวง    การคลัง โดยกรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในการหักค่าใช้ จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จาก 2 เท่า เป็น 3 เท่า และขยายความครอบคลุมรวมไปถึงกิจกรรมนวัตกรรมนั้น ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ซึ่งเพิ่มอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็น 3 เท่า เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562