ทุน Top Gun Program 2019

          Information-technology Promotion Agency (IPA) ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการ Top Gun Program 2019 ช่วงต้นปี ต่อเนื่องกัน 4 ปีที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละประเทศสมาชิก ITPEC เดินทางไปดูงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น อาทิ NTT Communications และ NEC Solutions Innovators ในครั้งต่อไป จะจัดการอบรมขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า (พ.ศ.2562) เป็นเวลา 10 วัน และในครั้งนี้ IPA มอบทุนให้ประเทศละ 2 ทุน โดย IPA จะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักทั้งหมดให้ รวมถึงมีเบี้ยเลี้ยงให้ใช้เป็นค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน และค่าอาหารให้อีกด้วย  

          สถาบันวิทยาการ สวทช. หรือ NSTDA Academy ในฐานะผู้จัดสอบ ITPE (Information Technology Professional Examination) ในประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับทุน Top Gun Program 2019 ตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยผู้ที่สอบได้คะแนนสูงๆ ในระดับ AP และ FE (รอบ เม.ย. และรอบ ต.ค. 2562) ได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก และมีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากทักษะการตอบคำถาม และวิสัยทัศน์ในการเป็น ITPEC Ambassador


NSTDA Academy มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ผู้ได้รับทุน Top Gun Program 2019
ได้แก่ นายณธรรม  ธรรมาณิชานนท์ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  และ นายวิจิตร  เชื้อบุปผา : บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด