ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2561 เดือนตุลาคม

สถาบันวิทยาการ สวทช.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 128 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 862 คน แบ่งออกเป็น

          ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP)

                      สอบผ่าน 1 คน จากผู้เข้าสอบ 4 คน

          ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                      สอบผ่าน 1 จากผู้เข้าสอบ 26 คน

          ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                       สอบผ่าน จำนวน 126 คน จากผู้เข้าสอบ 832 คน

 ***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่านในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป***

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology  Strategy และ Management

                   คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

     ระดับ FE และ AP  คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 3: AP (จำนวน 1 คน)

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สถาบัน

1

นายณธรรม ธรรมาณิชานนท์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 2: FE (จำนวน 1 คน)

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สถาบัน

1

นางสาวอิษยา วาณิชวรานนท์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP (จำนวน 126 คน)

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สถาบัน

1

นายพชร จอมใจเหล็ก

John Paul College Rotorua

2

ร้อยเอกสุภกิจ แห้งสอาด

กองบัญชาการกองทัพบก

3

นายจักรรัฐ เจริญอาจ

การไฟฟ้านครหลวง

4

นายภัทรกฤต เหมือนสุ่ม

คอมพิวเตอร์ซายน์ จำกัด

5

นางสาวกรกนก พรรณรักษ์

โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

6

นางสาวโชติมา ผอมนะ

ธนาคารออมสิน

7

นายพิษณุ เกิดเจริญ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

8

นางสาววรินทร์ทิพย์ พุ่มภิญโญ

บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

9

นายณัฐพันธุ์ ผาสุขมูล

บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

10

นายฉัตรชัย สุขเกษม

บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด

11

นายกฤษณะ เทศนา

บริษัท ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

12

นายภูริรัศมิ์ หาญสุโพธิพันธ์

บริษัท ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

13

นายมาริค อายะชู

บริษัท ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

14

นายจิรายุ มาสุวัตร์

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

15

นายสาธิต ขันธชัย

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

16

นายวิษณุ กีพิมาย

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

17

นายชนินทร์ สุนันทา

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

18

นายณัฐวัฒน์ ม่วงทอง

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

19

นายเฉลิมชัย ยี่สน

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

20

นายคุณภัทร แสนดวงดี

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

21

นางสาวอภิญญา วันดี

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

22

นางสาวณัฐธิดา วงศ์สมศักดิ์

บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

23

นายธีรวรรธน์ วงศ์วิวรรธน์

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

24

นายกฤษฎา นาคเงิน

บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด

25

นางสาวชเนตตี สุขสวัสดิ์

บริษัท ไอทีวัน จำกัด

26

นายประพันธ์ แก้วกูล

บริษัทไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

27

นายอภิสิทธิ์ พรมยศ

มหาวิทยาลับพะเยา

28

นางสาวกนกรัชต์ สัยเสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29

นางสาวจันทร์จิรา สุทธิประภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

30

นางสาวปาจรีย์ เมืองสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

31

นางสาวพิมพ์วลัญช์ พัฒนผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

32

นายณพงศ์ จันทรนิมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

33

นายวิศรุตม์ แสงจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

34

นายณัฐกิตติ์ คงสิริกำจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

35

นายณัฐชนนท์ หงษ์เหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

36

นายธนะพงษ์ ขจรตันติชัยกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

37

นายพงษ์ธร เกิดศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

38

นายสรศักดิ์ จิตอารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

39

นางสาวเบญจมาศ ตัณฑะเตมีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

40

นายกฤติภณ แสงทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

41

นายจิรายุ ตันเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

42

นายธนพล อนุเผ่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

43

นายปิยะวัฒน์ เอี่ยมองค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

44

นายวรพล วาดสร้อย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

45

นายวิธวินท์ ตะโกนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

46

นายณพล ธารณเจษฎา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

47

นายไตรทศ บัวประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

48

นายธีรวัฒน์ จะงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

49

นายเอกณัฐ พลเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

50

นายสวิช วงศ์สัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

51

นางสาวสุวรรณี พยับไชยกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

52

นางสาวสุนิสา สุดทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

53

นายฉัตรมงคล ยาชมภู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

54

นายวัฒนา คชช้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

55

นางเพ็ญศิริ โพริย้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

56

ผศ. รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

57

นางสาวธิรดา ขวัญมั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

58

นางสาวปิยะนุช อินทะเนีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

59

นางสาวมะลิวรรณ อุไรสาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

60

นางสาวสุพัตรา ทิศกระโทก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

61

นายกรวิชญ์ ทันรังกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

62

นายกฤตเมธ รุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

63

นายกฤษฎา หมายกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

64

นายฉัตรเมธา เอกะสิงห์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

65

นายพรเทพ โภคทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

66

นายภาณุพงค์ ผาสุข

มหาวิทยาลัยธนบุรี

67

นายสุวัฒน์ สวยงาม

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

68

นางสาวณิชกานต์ แก้วมา

มหาวิทยาลัยพะเยา

69

นางสาวทวินันท์ อภัยกาวี

มหาวิทยาลัยพะเยา

70

นายกฤษณ์กสิณ ลิ้มสกุล

มหาวิทยาลัยพะเยา

71

นายชัยวิวัฒน์ กกสันเทียะ

มหาวิทยาลัยพะเยา

72

นายชิษณุพงศ์ เปรมศรี

มหาวิทยาลัยพะเยา

73

นายทินวงศ์ แซ่เล้า

มหาวิทยาลัยพะเยา

74

นายนพนัย จันทร์สี

มหาวิทยาลัยพะเยา

75

นายนันทวัฒน์ ราชคม

มหาวิทยาลัยพะเยา

76

นายบุญสิทธิ์ ทะนันใจ

มหาวิทยาลัยพะเยา

77

นายปฏิภาณ ยศดี

มหาวิทยาลัยพะเยา

78

นายปรเมศวร์ แตงอ่อน

มหาวิทยาลัยพะเยา

79

นายวรพงศ์ รัตนอุมดสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

80

นายสุขวิทย์ เจริญเดช

มหาวิทยาลัยพะเยา

81

นายอัฐพงษ์ เขื่อนแก้ว

มหาวิทยาลัยพะเยา

82

นายสุชัจจ์ นนตกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

83

นายจิตรานนท์ ทอนสูงเนิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

84

นายธิปก จงนบกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

85

นายก้องจิตร์ ธีระวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

86

นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญราษฎร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

87

นายกิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

88

นายธนัชพร หันทะยุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

89

นายธีรชัย พิทักษ์ชัยวัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

90

ผศ.ดร.ณัฐรดี อนุพงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

91

เรืออากาศตรีวัชรพล ธรรมบุญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

92

นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

93

นางวชิราพร ฤทธิ์ฉ่ำ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

94

นายณฐาภพ เขียวชม

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

95

นายธนธรณ์ วิจิตรไกรสร

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

96

นายวฬิศร์ สาราภรณ์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

97

นายวัลลภ พรมณี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

98

นายอดิศักดิ์ อินทร์มา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

99

นายวิศรุต คงเจริญ

โรงพยาบาลแก่งหางแมว

100

นายอรรคเดช อันผาสุข

โรงพยาบาลศิริราช

101

ร้อยโทพิชิตชัย แย้มศรีบัว

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

102

ร้อยโทหญิงจิรารัตน์ บุญโชติ

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

103

นางสาวภัทรจิต วงศ์คลัง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

104

นายนนทชัย พูนพุทธา

สถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

105

นางสาวจิรัญญา อ้อนวอน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

106

นางสาวธีราภรณ์ เขมะวรรณา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

107

นางสาวพรรณิภา สระทองจันทร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

108

นายนนทวัฒน์ วุฒิคำ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

109

นายนายชนม์ณกรน์ ธรรมะพัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

110

นายเนติวัฒน์ วงศ์ยะรา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

111

นายพชร ทรัพยานนท์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

112

นายพัสกร รอดจรูญ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

113

นายภูวพันธุ์ ญาณโกมุท

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

114

นายยุทธพิชัย อบมาลี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

115

นายศุภธัช คำปาน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

116

นายอานนท์ จันทร์สายชล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

117

นางสาวศิโรรัตน์ จันทร์ชม

สถาบันปัญญาภิวัฒน์

118

นายสิทธิศักดิ์ ไชยสุข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

119

นางสาวรุจิกาญจน์ เกียรติพงษ์ลาภ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

120

นางสาวผุสดี ชูวิทย์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

121

นางสาวอวัสดา ชัยสงคราม

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

122

นายทัตเทพอนันต์ รชตจิรัฏฐ์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

123

นางสาวประดิษฐา ลิขิตพัฒนะกุล

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

124

นายพงศ์เดช โอวาสิทธิ์

สำนักงานอัยการสูงสุด

125

นางสาวสมฤทัย จันทร์พงษ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินนิ่งพลัส

126

นายเอกสิทธิ์ กังวานสกล

เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สมัครเข้าสอบ ระบายหัวกระดาษคำตอบไม่สมบูรณ์ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์