NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าขั้นเทพ และการต่อยอดสู่มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

         เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าขั้นเทพ และการต่อยอดสู่มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Design and Development for Premium Efficiency Motors & Future towards EV Applications: PMEV) ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 11 ท่าน
         การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ Premium Efficiency ให้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม และมีการต่อยอดสู่การผลิตมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีการเรียนรู้อย่างเข้มข้นทั้งทฤษฎีและเทคนิค

เว็บไซต์ของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/transportation/pmev2018-1

 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม