ประกาศผลการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร

ประกาศผลการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร

(Agriculture System Integrators: ASI)

 

          ตามที่คณะกรรมการโครงการสร้างผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร ได้สัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการบริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ (Agriculture System Integrator Development: ASID) เพื่อคัดเลือก เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร ไปแล้วนั้น

 

บัดนี้คณะกรรมการ โครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร จำนวน 5 รายดังนี้

 

  1. นายพัชรพล โพธิ์พันธุ์
  2. นายชาตรี รักธรรม
  3. นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์
  4. นายสนั่น ไชยมีสุข
  5. นายคเชนทร์ ทิพย์สุคนธร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561