NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการบริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ (ASID)

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. (สท.) และ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) จัดฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการบริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ (Agriculture System Integrator Development: ASID)" ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 48 ท่าน

          การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และการทำธุรกิจผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีจริง และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อประกอบธุรกิจผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะในอนาคต

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/agriculture/asid2018-1

 

ภาพบรรยากาศการอบรม