NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ รุ่นที่ 3

          วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ รุ่นที่ 3 (Printed Electronics Technology)" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ การฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วยภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) เป็นวิทยากรหลักในการฝึกอบรมครั้งนี้

          โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ การประยุกต์ใช้งาน ในลักษณะต่างๆ และมีการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อเปิดมุมมองทางธุรกิจ และสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดจากการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวม 14 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/pet2018-1

 

ภาพบรรยากาศการอบรม