กลับมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (9-13 มี.ค.นี้) NAC2018

          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างฐานระยะยาวที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการประจำปี (NSTDA Annual Conference: NAC) ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการ

          14th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2018 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges) เพื่อเป็นการสื่อสารถึงแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ใน 5 ด้าน ได้แก่

 

  1. อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation) มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในการผลิต Functional Ingredient เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรชีวภาพของประเทศ  สร้างการเติบโต GDP ของประเทศจากอุตสาหกรรมใหม่
  2. ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation) มีเป้าหมาย ในการต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์เดิม ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับและชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ และเกิดการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งรองรับระบบขนส่งสมัยใหม่
  3. การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (Health and Quality of life) พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้พิการ เทคโนโลยีจากการใช้ข้อมูลพันธุกรรม เทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด เทคโนโลยีดิจิทัลและไอที ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูโรค อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้านสุขภาพ และสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ
  4. เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพโดยการมุ่งสร้างอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งชีวเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  5. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน (Innovation for Sustainable Agriculture) เพื่อใช้นวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ์พืชให้มีผลผลิตสูง มีคุณค่าทางโภชนาการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการการผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ลดต้นทุนการผลิต ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและรายได้ดีขึ้นผู้บริโภคมีความปลอดภัย และมีสุขภาพดี


          ภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. เพื่อให้เกิดการรับรู้ เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วนที่การทำงานเกี่ยวข้องกับ สวทช. มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

สอบถามข้อมูลการจัดงาน ติดต่อที่
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
     111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
     ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
     อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
     โทรศัพท์ : 0-2564-7000
     Call Center : 0-2564-8000

สอบถามข้อมูลการสัมมนาวิชาการเพิ่มเติม ติดต่อที่
     1) สัมมนาวิชาการ
        โทรศัพท์ : 02-564 7000 ต่อ 4679 และ 4680
    2) S&T Job Fair
        โทรศัพท์ : 02-564 7200 ต่อ 5396
    3) NSTDA Open House
        โทรศัพท์ : 02-564 8000
    4) กิจกรรมสนุกคิดนักวิทย์น้อย
        โทรศัพท์ : 02-529 7100 ต่อ 77207 และ 77215

ลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac2018