ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2560

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 280 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 863 คน แบ่งออกเป็น

      ระดับ 3:  Applied Information Technology Engineer Examination (AP)                

                    สอบผ่าน จำนวน 1 คน จากผู้เข้าสอบ  6 คน

      ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                   สอบผ่าน จำนวน 6 คน จากผู้เข้าสอบ 43 คน

      ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 273 คน จากผู้เข้าสอบ 814 คน

 ***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

  เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE และ AP  คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%    

 

 รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 3:  AP  (จำนวน 1 คน) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1 นายเจษฎา  วิริยะกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
ที่สอบผ่านระดับ 2:  FE  (จำนวน 6 คน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1 นางสาวอุจยา ม่วงนา บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด
2 นายโคอิจิ อรรถวิเชียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 นายศุภโชค หนูปาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
4 นายณัฐพนธ์ จุฑามาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
5 นายวรวิทย์ น้อยเกิด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
6 นางสาวพิชนิตา ศีลสัตย์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ


รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1:  IP  (จำนวน 273 คน) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวชุติมาศ สำแดงฤทธิ์ กรมชลประทาน
2 นายศรายุทธ แซ่สิม กรมชลประทาน
3 นางสาวโสรยา ทองย้อย กรมชลประทาน
4 นางสาวสาวิตรี จันทร์ฮวบ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
5 นางสาวพัชรา ผดุงญาติ กรมสรรพากร
6 นายกิตติพัฒน์ บุญพร้อม กระทรวงพาณิชย์
7 เรืออากาศโทกิตติศักดิ์ สวนสอน กองบัญชาการกองทัพอากาศ
8 นายมงคล แซ่เตียว กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
9 นางสาวคณัสมน เต็มรักษ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10 นางสาวธมนวรรณ ธำรงสุทธิพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง
11 นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ เทศบาลนครอุดรธานี
12 นายรชต ยัพวฒนา ธนาคารกรุงไทย
13 นายพรหมจักร พินิจสถิล ธนาคารกสิกรไทย
14 นางสาวเบญจพร เลิศสกุลจินดา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
15 นายประวีณ เลิศล้ำ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
16 นางสาวสุภัคชญา ลีแสวงสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
17 นางสาวอณัศยา ปราชญาภาณุชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
18 นายอัฎฐพร พลอินทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
19 นายศิริเชฏฐ์ โชตน์ศิริกุล ธนาคารออมสิน
20 นายพศวีร์ เดชศราเดโช บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
21 นางสาวสุชาดา ทองมาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
22 นางสาวธันยพร กรานสุข บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
23 นายศุภชัย ชุ่มเสนา บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
24 นางสาวสุภัตรา นิมมิตตานนท์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
25 นายพานิตย์ อ่อนโพธิ์แก้ว บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
26 นางสาวภารวี อรรถกร บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จำกัด
27 นายสุทธิเกียรติ อ้นน้อย บริษัท แพร็กม่า เทคโนโลยี จำกัด
28 นายธีรวิทย์ เจริญพร บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด
29 นางสาวธัญธารีย์ วกุลกันต์ธน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
30 นางสาวปัทมา เที่ยงสมบุญ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
31 นายกิติพงศ์ โสชู บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
32 นายสิทธิเดช ยอดเยี่ยม บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
33 นายอานนท์ โชติกิติพงศ์ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
34 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีวิชัย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
35 นายวิกรม นัดดากูล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
36 นายธวัชชัย ยิ้มเยื้อน บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
37 นางสาวเนตรนภา สมจิตร บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
38 นายกิตติพงษ์ พงษ์พรรณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
39 นายกิตติพัทธ์ ชื่นวรกิตติพล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
40 นายจักรกฤษณ์ บัวงาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
41 นายจิตรกร เกิดศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
42 นายณัฏฐ์พัชร์ ไหมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
43 นายณัฏฐเอก วัฒนุญาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
44 นายณัฐพล ประจักจิตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
45 นายนพรุจ วิจารณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
46 นายพุฒิพงศ์ รุจาพันธุ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
47 นายภูวิชช์ นิลสมนึก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
48 นายวชิรวิทย์ วีระไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
49 นายวรายุ ผดุงศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
50 นายศักดิ์ดา นามวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
51 นายอภิสิทธิ์ พานพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
52 นางสาวอรุณศรี เตชะพัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
53 นางสาวกรรณิการ์ เกิดทวี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 นายกิตติพิชญ์ เลิศล้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 นายกิตธิศักดิ์ พิมพ์โนนทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 นายจักรี คุณสิงห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 นายจิรวัฒน์ คำศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 นายจิรายุ ภารัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 นางสาวจุฑาทิพย์ ตะโกสีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 นายชนาธิป สังฆะมะณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 นางสาวชรัญดา สารปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 นางสาวชัญญานุช ชัชราภรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 นายโชติศุขเกษม พิมพะนิตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 นายณัฐพงษ์ สุขีศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 นายณัฐพล ภิฐาน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 นางสาวดวงอนงค์ อ่อนเฉวียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 นายทศพร ไชยชมภู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 นายธนกร นารีคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 นายธนชาต ดวงเพชรแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 นายธนเดช คุ้มไข่น้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 นายธนภัทร ประทีปทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 นายธนวิทย์ ทัตตะกิตติยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 นายธรรมเจษฎา ชุมเกียรติกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 นางสาวประดิวรัชดา เพียช่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 นางสาวปิยาภรณ์ ทูลธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพรไพศาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 นายพชร พวงศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 นางสาวพนิดา จำปา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 นางสาวพัชริญา วันสาสืบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 นายภค ธรรมกิรติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 นายภักดี พิมเก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 นางสาวภัทรกร มีประเสริฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 นายภาณุพงศ์ เข็มทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 นายภาณุพงศ์ ภาระหันต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 นายภูวิศ ชนะพาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 นายรัฐวิทย์ จรุบรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 นายวงศกร หิทธิเดช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 นายศราวุฒิ แก้ววันดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 นางสาวศุภสุดา เรืองตระกูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 นางสาวสิริยากร แพงแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 นายสุกฤษฏิ์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 นางสาวสุดารัตน์ เมืองแวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 นางสาวสุรีพร สุขชูศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 นางสาวสุวิมล อินทรชัยศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 นางสาวเสาวลักษณ์ สีเนหะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 นายอนุเชษฐ คงดอนหัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 นางสาวอัจฉริยา ชาเคน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 นางสาวอัญธิกา จักปั่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 นางสาวอาทิมา นกศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 นางสาวอุดมพร สิรินันทเกตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 นายเอกราช ศรีอาภรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 นายธัญญาวุฒิ ว่องวุฒิไกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
103 นายน้ำมนต์ มีกลิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
104 นางสาวสิริรัตน์ มณีอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
105 นางสาวอัจฉรา แน่นหนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
106 นายกฤษณะ ประเสริฐการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
107 นายชนาธิป เอ่งฉ้วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
108 นายชยาวัทน์ สันติอารยธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
109 นายชัยภัทร รูปช้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
110 นายเดชชนิน ธงอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
111 นายปวีณ์วัฒน์ ทัดสุขสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
112 นายสรสิช ทองสุภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
113 นายอรรถพล ประสพผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
114 นางสาวอาภรทิพย์ แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
115 นายอารีฟีน เหล็กดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
116 นายจารุกิต อินขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
117 นายเจษฎากร อยู่สว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
118 นายธวัชชัย ศิรินาคสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
119 นายธีระวัฒน์ นิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
120 นายวรเทพ เลิศเกียรติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
121 นายวีรพล ยินดีใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
122 นายวิลาส วิถีไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
123 นายจักรกฤษณ์ จันทะมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
124 นายจิรายุ แก้วลำใย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
125 นายณัฐวุฒิ สมนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
126 นายธนภัทร ผลอรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
127 นายภูธเนศ กรองมะเริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
128 นายจักรพงษ์ สำลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
129 นางสาวจิราพร มีสันเทียะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
130 นางสาวธนัชญา แขรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
131 นางสาวปิยนุช พงษ์พันเทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
132 นางสาวพรนิภา มันกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
133 นางสาวพิชาภรณ์ สิงห์ขรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
134 นางสาวเฟื่องฟ้า ฝอดสูงเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
135 นางสาวภัทร ประกอบผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
136 นายภูมินทร์ ศรีมหาพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
137 นายรัตนภพ ลัดพลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
138 นางสาววิสา ศรีโพธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
139 นายวุฒิชัย วัชระโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
140 นายศาสตร์ศิลป์ เศษกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
141 นายศุภณัฐ ทิมแท้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
142 นางสาวสุดารัตน์ ชอบช้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
143 นายสุรชาติ เครื่องทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
144 นายอภิเดช ยศจังหรีด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
145 ดอกเตอร์ภาคภูมิ หมีเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
146 นายกตัญญู เฮ้งกุล มหาวิทยาลัยธนบุรี
147 นายเกรียงไกร ปัญสุทธิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
148 นายธีรศักดิ์ กลัดสำเนียง มหาวิทยาลัยธนบุรี
149 นายศุภฤกษ์ จิตรามาส มหาวิทยาลัยธนบุรี
150 นายสิทธิพล นาคปน มหาวิทยาลัยธนบุรี
151 นายสิรภพ นิลถนอม มหาวิทยาลัยธนบุรี
152 นายพงศกร งามเหมาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
153 นางสาวศุภัชญา ทองน่วม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
154 นายLeapheng Vong มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
155 นายจักรพรรดิ น้อยหมอ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
156 นายชวัลวิทย์ พัฒนกิจวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
157 นายณัฐนนท์ แก้วโมรา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
158 นายอรรถพล พ่วงจารี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
159 นายกฤตภาศ หมู่ศรีจร มหาวิทยาลัยพะเยา
160 นายเกรียงไกร คงรอด มหาวิทยาลัยพะเยา
161 นายไกรวุฒิ เทพจักร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
162 นายจักราวุธ สุปราการ มหาวิทยาลัยพะเยา
163 นายจิตรภานุ สุยะศักดิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
164 นางสาวจิตรา ทานันท์ มหาวิทยาลัยพะเยา
165 นายจิรพัฒน์ สินธุวงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
166 นายณัฏฐกร เสมาทอง มหาวิทยาลัยพะเยา
167 นายธนภัทร กาจีนะ มหาวิทยาลัยพะเยา
168 นายนพวงศ์ สุรินธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
169 นายนัฐชา บุญมาก มหาวิทยาลัยพะเยา
170 นางสาวนันทกานต์ ใจเย็น มหาวิทยาลัยพะเยา
171 นายนันทวัฒน์ บุญศรีภูมิ มหาวิทยาลัยพะเยา
172 นางสาวพรนิภา จันทวงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา
173 นายพีรพัฒน์ มาเที่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา
174 นายพีระพงษ์ พลับอินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
175 นายพุฒิพงศ์ จิรวุฒินัน มหาวิทยาลัยพะเยา
176 นายเมธา วาระโคต มหาวิทยาลัยพะเยา
177 นางสาววรรณิกา ฟั่นล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
178 นายวัชระพงศ์ ศรีบุญ มหาวิทยาลัยพะเยา
179 นายศิรชัช มีใจดี มหาวิทยาลัยพะเยา
180 นายสพลดนัย รักวงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา
181 นายสุทัศน์ พงษ์มณี มหาวิทยาลัยพะเยา
182 นายจำนงค์ ปาณศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
183 นายวรกฤษฎิ์ คำเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
184 นายจอม สอนสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
185 นายชัยณรงค์ ตรงดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
186 นายชินวัตร อินทรสุระ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
187 นายยศนนท์ สุภาสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
188 นายยศพร ทัฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
189 นางสาวชนกภัทริน ร่มสบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
190 นายชยานนท์ ค้าขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
191 นางสาวชลธิชา เฝือดกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
192 นายชลวัฒน์ อุสาหะจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
193 นายชาตรี เลิศจะบก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
194 นายณฐภพ ณ นครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
195 นายทชากร ยอดยิ่งกำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
196 นายพงศกร จุตะโน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
197 นางสาวพัทธนันท์ พวงกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
198 นายยงยุทธ ใจอดทน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
199 นายรชต บุญสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
200 นายวิชิต แก้วดอนรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
201 นายสราวุฒิ ชูรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
202 นางสาวสุพรรษา ตาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
203 นางสาวสุมิตรา บุญเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
204 นายตุลาการ สังอ่อนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
205 นายนวพรรษ โสมเมา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
206 นายปฏิพล หงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
207 นายวสุธร ศรีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
208 นายวัชรินทร์ กรุณา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
209 นายสืบพงศ์ สุขมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
210 นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
211 นายเกรียงไกร กิจกสิวัฒน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
212 นายกิตปกรณ์ ทองเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
213 นางสาวฏอฮีเราะฮ์ ฮูซัยนี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
214 นายทัศวัฒน์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
215 นางสาวประภาพร มั่งมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
216 นายพงศธร จันด้วง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
217 นายวุฒิชัย เพ็ชร์ทอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
218 นายศุถณัฐ คุ้มปิยะผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
219 นายสมศักดิ์ หมั่นถนอม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
220 นายสิทธิชัย เขียวเข็ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
221 นางสาวสุทสา จันหอม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 นายการณ์ไกล สุนทร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
223 นายเฐียรเกษม สุธาวณัฐพงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
224 นายทวนฤทธิ์ สหแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
225 นายวิริยะ รอดโพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
226 นายกฤช หนูเกตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
227 นายธันวา ดาวกระจ่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
228 นางสาวปริฉัตร แก้วชลคราม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
229 นางสาวกชกร อรุณสุขรัตน์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
230 นางสาวกนกพร ใหม่มา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
231 นายกฤตภาส สอนพงษ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
232 นายเกียรติศักดิ์ เล็บขาว มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
233 นายคริสต์ อิ่มโอชา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
234 นายชัยศิริ ปึ้งเจริญ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
235 นายณภัทร คงสุกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
236 นายณัฏฐชัย ปาวสกุล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
237 นางสาวณิชกานต์ เที่ยงสมพงษ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
238 นายดนุพัตร เด่นชลา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
239 นายธาดา มีจันทรเพชร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
240 นายนครินทร์ อ่วมสอาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
241 นายนรินทร์ แซ่จัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
242 นางสาวนฤมล ทองบ่อ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
243 นายปติภณ เจิง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
244 นายปราณันต์ ฉลภิญโญ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
245 นางสาวปัทมพร ไชยดรุณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
246 นายปิยกิต ทองมั่นคง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
247 นางสาวปิยะมาศ สมพันธ์แพ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
248 นางสาวพิชญา อินทร์ฉ่ำ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
249 นางสาวภัทราพร ทศดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
250 นางสาวยุวดี แซ่ตัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
251 นายศุภกร เศรษฐภากุล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
252 นายศุภเกียรติ รัตนะวัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
253 นางสาวสุภาวิณีย์ ศรีมันตะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
254 นายอนวัช ปันทะนู มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
255 นายอนุสรณ์ ใยบัว มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
256 นายวัฒนชัย มิ่งเหล็ก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
257 นายคมสัน นิภารัตน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
258 นายณรงค์ชัย กระสอบทอง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
259 นายธรรมรัฐ นวลมีชื่อ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
260 นางสาวบุษฎี เชาว์ปฏิภาณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
261 นายปราโมทย์ เสรีสุขสันติ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
262 นายปริญญา เรืองพูล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
263 นางสาวพรสวรรค์ วารินทร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
264 นางสาวรุจิรางค์ เข็มวิชัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
265 นายวัชร วัฒนการุณวงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
266 นายอนุภาพ บุญพา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
267 นายอรรถพล มั่นทองคำ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
268 ว่าที่ร้อยเอกจักรกฤช ชุติมาโชติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
269 นายสัมฤทธิ์ สุขทวี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
270 นายภานุวัฒน์ อนันตกูล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
271 นายบุญเนา ทิพย์มณี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
272 นายปรีชา กันหล้า สำนักงานอัยการสูงสุด
273 นายอนวัช ทินเลย สำนักงานอัยการสูงสุด

 

หมายเหตุ : มีผู้สมัครเข้าสอบบางท่าน ระบายหัวกระดาษคำตอบไม่สมบูรณ์

 สวทช.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์