NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4

          เมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหลักสูตร

          โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้น การออกแบบแผนผังและการจัดวางอุปกรณ์และระบบต่างๆ ภายในศูนย์ข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานระดับชั้น (Tier Classification) ของศูนย์ข้อมูล การประเมินความเสี่ยงของศูนย์ข้อมูล (Single Points of Failure) การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน Corporate Average Datacenter Efficiency (CADE) และ Power Usage Effectiveness (PUE) การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางที่ได้ออกแบบไว้ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวม 26 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/dcm2017-1

 

ภาพบรรยากาศการอบรม