NSTDA Academy จัดอบรมรุ่นพิเศษ Business Process Modeling and Service Design Thinking (BPM) สำหรับ NANOTEC Team

          NSTDA Academy จัดฝึกอบรมรุ่นพิเศษ "หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ (Business Process Modeling and Service Design Thinking)" สำหรับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (INC II)

          การอบรมนี้เป็นการกระตุ้น Awareness ที่ทุกคนมีอยู่แล้วให้ร่วมกันแก้ปัญหาภาพรวมในขั้นตอนต่างๆ ของการทำงานภายในทีม ซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่าย หลายงานที่ต้องทำงานเชื่อมโยงกัน  เพื่อให้ได้ Flow ที่จะสามารถแก้ปัญหาของระบบงานย่อยต่างๆ และนำเสนอแนวทางแก้ไขไปยังผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็น-เข้าใจได้ง่าย-ชัดเจน-ตรงจุด นำทีมโดยวิทยากรมืออาชีพจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้แก่ ดร. ศศิพร อุษณวศิน ว่าที่ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์ พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน

          “หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ (Business Process Modeling and Service Design Thinking)" เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) และการปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) ด้วยแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management Software (BPMN 2.0) ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรให้คล่องตัวขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง