การติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)

           เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต มีนโยบายให้พนักงาน Work from Home ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์/โทรสารผ่านสำนักงาน ไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ ในสภาวะการณ์นี้ ท่านสามารถติดต่อสถาบันฯ ได้ผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์มือถือตามรายละเอียดดังนี้โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
    โทรศัพท์ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492 คุณเมธภัค 08 5211 9709
    E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
    โทรศัพท์ คุณบรรยงก์ 08 1825 5143 คุณสุรีย์ 09 7078 6282
    E-mail:

โปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ
    โทรศัพท์ คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511 คุณนพมล 08 5324 2684
    E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตรสมัยใหม่
    โทรศัพท์ คุณนิพัฒน์ 08 9777 7492 คุณเมธภัค 08 5211 9709
    E-mail:

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่
    โทรศัพท์ คุณบรรยงก์ 08 1825 5143 คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
    E-mail:

หลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.)
    โทรศัพท์ คุณนพมล 08 5324 2684 คุณฉวีวรรณ 08 1917 5511
    E-mail:

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
    โทรศัพท์ คุณนพดร 08 4148 2828 คุณปานทิพย์ 09 4519 2853
    E-mail: 

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม
    โทรศัพท์ คุณปภัสสิรีย์ และ คุณน้อมจิตร์ 08 9928 6088
    E-mail:  และ

บริการฝึกอบรมด้าน HRD Integrated (Infographic และ ไฟไนต์เอลิเมนต์)
    โทรศัพท์ คุณทิพวรรณ 08 5148 0702 คุณทศวัชร์ 08 7114 6806
    E-mail: 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:00 น.