Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

    

      เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint” ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ให้กับงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง (GSD) แก่นักเรียนผู้ได้รับทุนจาก สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 16 ท่าน

     ในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือต่างๆ และเทคนิคการจัดทำการนำเสนอแบบเคลื่อนไหวแบบแปลกๆ ใหม่ๆ มากมาย โดยใช้เพียงแค่ Microsoft PowerPoint ที่ทำให้การนำเสนอแบบเดิมๆ ไม่น่าเบื่อ น่าดึงดูดและเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียติจากคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมายมาเป็นวิทยากร โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ Workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “รักษ์โลกอย่างมีสไตล์ด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ใช้แทนพลาสติกสุดเท่”