Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0" ให้กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (In-house)

     เมื่อวันที่ 14 และ 20 พฤศจิกายน 2562 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (ชื่อเดิม สถาบันวิทยาการสวทช.) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ณ ชั้น 17 อาคารชาญอิสระ 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 29 ท่าน

     ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์ วิทยากรอิสระด้าน Infographic Design ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมายผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “Smart Logistics โอกาสธุรกิจ SME ไทย ในพื้นที่ ECC” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำการนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

 

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนในรุ่นต่อไป (Click)