NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน 4.0”

         เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน 4.0”
ณ ห้องการ์เด้น 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 ท่าน

         โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิคราะห์ธุรกิจของตนเองและกำหนดเส้นทางและวิธีการ เพื่อนำพาธุรกิจของตนเองเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาในการทำ Lean Manufacturing ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่หลากหลายบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ

         1. คุณบุณยวัฒน์ ธีรประเทศน์กุล 
         กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลนิตี้ จำกัด
         2. Mr.Pontus Rosengren
         กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวอร์ชวล แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

                                                                   โดยทั้งสองท่านได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เข้าเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของ Industry 4.0 การทำ Lean Manufacturing และ แนะนำเครื่องมือในการใช้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำ Lean Manufacturing ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการยกตัวอย่าง ของงานที่ทางบริษัทได้เคยมีประสบการณ์และแก้ปัญหาให้กับลูกค้ามา